அத்தியாயம் -01 இறைச்செய்தியின் ஆரம்பம்

mj;jpahak; 1
,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;
mstw;w mUshsd;> epfuw;w md;GilNahd; my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;...
'Gfhuh'itr; rhHe;j 'KfPuh'tpd; kfdhd ,g;uh`Pkpd; kfd; ,];khaPy; mtHfspd; kfd;> ,khKk; mtHfspd; kfd;> ,khK `hgps; mg+ mg;jpy;yh`; vd;wiof;fg;gLgtuhd K`k;kj;(u`;) $wpdhH:
gFjp 1
,iwj;J}jH(]y;) mtHfSf;F ,iwr;nra;jpapd; tUif vt;thW Jtq;fpaJ?
''(egpNa!) E}`{f;Fk; mtUf;Fg; gpd;dH (te;j) ,iwj;J}jHfSf;Fk; ehk; (,k;khHf;fj;ij) mwptpj;jJ Nghd;Nw ckf;Fk; (,k;khHf;fj;ij) mwptpj;jpUf;fpNwhk;'' (jpUf;FHMd; 04:163) vd;w ,iwtrdk;.
1:1. 'nray;fs; midj;Jk; vz;zq;fisg; nghWj;Nj mikfpd;wd. xt;nthUtUf;Fk; mtH vz;zpaNj fpilf;fpwJ. xUthpd; `p[;uj; (Jwj;jy;) cyfj;ijf; Fwpf;Nfhshff; nfhz;bUe;jhy; mijNa mtH milthH. xU ngz;iz Nehf;fkhff; nfhz;lhy; mtis kzg;ghH. vdNt> xUthpd; `p[;uj; vij Nehf;fkhff; nfhz;lNjh mJthfNt mikAk;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd ckH ,g;D fj;jhg;(uyp) NkilapypUe;J mwptpj;jhHfs;.
gFjp 2
2:2. '`hhp]; ,g;D `p\hk;(uyp) ,iwj;J}jH(]y;) mtHfsplk;> ',iwj;J}jH mtHfNs! jq;fSf;F ,iwr;nra;jp vt;thW tUfpwJ?' vdf; Nfl;ljw;F> 'rpy Ntisfspy; mJ kzp Xiriag; Nghd;W vd;dplk; tUk;. mt;thW tUtJ vdf;F kpff; fbdkhf ,Uf;Fk;. mtH (thdtH) $wpaij ehd; epidTgLj;jpa epiyapy; mtH vd;idtpl;Lg; gphpe;JtpLthH. NkYk; rpy Ntisfspy; m(t;thd)tH XH MltH Nghd;W vdf;Ff; fhl;rpaspj;J> vd;Dld; ciuahLthH. mg;NghJ mtH $Wtij epidtpypUj;jpf; nfhs;Ntd;' vd;W ,iwj;J}jH(]y;) $wpdhHfs;' vd Map\h(uyp) Fwpg;gpl;lhH. NkYk;>
''fLk; Fspuhd ehs;fspy; egp(]y;) mtHfSf;F t`P (,iwr;nra;jp) ,wq;Ftij fz;Nld;. mtH (thdtH) egp(]y;) mtHfistpl;L tpyfpr; nry;Yk;NghJ (FsphpYk;) mtHfspd; new;wpapypUe;J tpaHit nrhl;Lk;'' vd Map\h(uyp) $wpdhH.
gFjp 3
3:3. Map\h(uyp) $wpdhH.
''egp(]y;) mtHfSf;Fj; Jtf;fj;jpy; ,iwr;nra;jp J}f;fj;jpy; Njhd;Wk; ey;y fdTfspNyNa te;jJ. mg;NghJ mtHfs; ve;jf; fdT fz;lhYk; mJ mjpfhiyg; nghOjpd; tpbaiyg; Nghd;W njspthf ,Uf;Fk;. gpd;dH jdpikapypUg;gJ mtHfspd; tpUg;gkhapw;W. `puh Fifapy; mtHfs; jdpj;jpUe;jhHfs;. jq;fspd; FLk;gj;jhhplk; jpUk;gp tUtjw;F Kd; gy ,uTfs; (mq;Nf jq;fpapUe;J) tzf;f topghLfspy; me;j ehs;fSf;fhd czitj; jk;NkhL nfhz;L nry;thHfs;. (mJ Kbe;jJk;) kPz;Lk; (jq;fspd; JiztpahH) fjP[h(uyp) mtHfsplk; jpUk;GthHfs;. mNj Nghd;W gy ehs;fSf;Fhpa czitf; nfhz;L nry;thHfs;. ,e;j epiy `puh Fifapy; mtHfSf;F rj;jpak; tUk; tiu ePbj;jJ. (xUehs;) xU thdtH mtHfsplk; te;J> 'XJk;' vd;whH. mjw;ftHfs; 'ehd; Xjj; njhpe;jtdpy;iyNa!' vd;whHfs;.
,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; ,e;epiyiag; gpd; tUkhW tpsf;fpdhHfs;.
''mtH vd;idg; gpbj;J ehd; rpukg;gLk; mstpw;F ,Wff;fl;baizj;jhH. gpwF vd;idtpl;Ltpl;L kPz;Lk; 'XJk;' vd;whH. (mg;NghJk;) ehd; Xjj; njhpe;jtdpy;iyNa! vd;Nwd;. ,uz;lhtJ KiwAk; mtH vd;idg; gpbj;J ehd; rpukg;gLk; mstpw;F ,Wff;fl;b mizj;J vd;idtpl;Ltpl;L kPz;Lk; 'XJk;' vd;whH. (mg;NghJk;) ehd; Xjj; njhpe;jtdpy;iyNa! vd;Nwd;. mtH vd;idg; gpbj;J %d;whtJ KiwAk; fl;b mizj;Jtpl;Ltpl;L>
'gilj;jtdhfpa ck;Kila ,ul;rfdpd; jpUg;ngauhy; XJk;! mtNd kdpjid 'myf;'fpy; (fUtsHr;rpapd; Muk;gepiy) ,Ue;J gilj;jhd;. XJk;! ck;Kila ,ul;rfd; fz;zpak; kpf;ftd;' vd;whH.'' NkYk;> Map\h(uyp) $wpdhH. gpwF ,jak; glglj;jtHfshf me;j trdq;fSld; (jk; JiztpahH) Fitypjpd; kfs; fjP[h(uyp) tplk; ele;j nra;jpiaj; njhptpj;Jtpl;Lj; jkf;F VJk; NeHe;J tpLNkh vd jhk; cWjpahf mQ;RtjhfTk; $wpdhHfs;. mg;NghJ fjP[h(uyp) mtHfs; 'mt;thW $whjPHfs;; my;yh`;tpd; kPJ Mizahf cq;fis xUNghJk; my;yh`; ,opTgLj;jkhl;lhd;; (Vnddpy;) jhq;fs; cwtpdHfSld; ,zq;fp ,Uf;fpwPHfs;; (rpukg;gLNthhpd;) Rikfisj; jhq;fs; Rke;J nfhs;fpwPHfs;; twpatHfSf;fhf ciof;fpwPHfs;; tpUe;jpdHfis cgrhpf;fpwPHfs;; cz;ikahd Nrhjidfspy; (Ml;gl;NlhUf;F) cjtp GhpfpwPHfs;' vd;whHfs;. gpd;dH egp(]y;) mtHfisj; jk; je;ijapd; cld; gpwe;jtuhd et;/gy; vd;gthpd; kfd; 'tuhf'tplk; mioj;Jr; nrd;whHfs;. et;/gy;> mrJ vd;gthpd; kfDk; mrJ> mg;Jy; c];]htpd; kfDkhthH.
'tuhf' mwpahikf; fhyj;jpNyNa fpwpj;jt rkaj;ijj; jOtpatuhf ,Ue;jhH. NkYk; mtH `Pg;U nkhopapy; vOjj; njhpe;jtuhfTk; ,Q;[Py; Ntjj;ij> `Pg;U nkhopapy; mtH vOj Ntz;Lk; vd;W my;yh`; ehba msTf;F vOJfpwtuhfTk; fz; ghHitaw;w ngUk; tNahjpfuhfTk; ,Ue;jhH. mthplk; fjP[h(uyp)> 'vd; je;ijapd; rNfhjud; kfNd! ck; rNfhjud; kfd; $Wtijf; NfSq;fs;' vd;whHfs;. mg;NghJ tufh egp(]y;) mtHfsplk;> 'vd; rNfhjuH kfNd! ePH vijf; fz;BH?' vdf; Nfl;lhH. egp(]y;) mtHfs; jhk; ghHj;j nra;jpfis mthplk; $wpdhHfs;. (mijf; Nfl;lJk;) tufh> (egp(]y;) mtHfsplk;) ',tHjhk;> %]htplk; ,iwtd; mDg;gpa 'eh%];' ([pg;hPy;) MthH' vd;W $wptpl;L> 'ck;Kila r%fj;jhH ck;ik ck;Kila ehl;bypUe;J ntspNaw;Wk; rkaj;jpy; ehd; capUld; jplfhj;jpukhd ,isQdhf ,Ue;jpUf;f Ntz;LNk!' vd;Wk; mq;fyha;j;jhH.
mg;NghJ egp(]y;) mtHfs;> 'kf;fs; vd;id ntspNaw;wth NghfpwhHfs;?' vd;W Nfl;lhHfs;. mjw;ftHfs; 'Mk;! ePH nfhz;L te;jpUg;gJ Nghd;w rj;jpaj;ijf; nfhz;L te;j ve;j kdpjUk; (kf;fshy;) gifj;Jf; nfhs;sg;glhky; ,Ue;jjpy;iy. (ePH ntspNaw;wg;gLk;) me;ehis ehd; mile;jhy; ckf;Fg; gykhd cjTNtd;' vd;W $wpdhH. mjd;gpd;dH tufh ePz;l ehs; thohky; ,we;Jtpl;lhH. ,e;j Kjw; nra;jpAld; t`P (,iwr;nra;jp) rpwpJ fhyk; epd;W Nghapw;W.
4/3 'ehd; ele;J nrd;Wnfhz;bUe;jNghJ thdj;jpypUe;J xU Fuiyf; Nfl;L vd; ghHitia caHj;jpg; ghHj;Njd;. mg;NghJ `puh Fifapy; vd;dplk; te;j mNj thdtH thdj;Jf;Fk; g+kpf;FkpilNa XH Mrdj;jpy; mkHe;jpUf;ff; fz;L mr;rKw;Nwd;. (tPl;bw;Fj;) jpUk;gp te;J (fjP[htplk;) vd;idg; NghHj;Jq;fs; vd;Nwd;. mg;NghJ> 'NghHit NghHj;jpatNu vOk;! (kf;fSf;F) vr;rhpf;if nra;Ak;!' (jpUf;FHMd; 74:01) vd;gJ njhlq;fp 'mRj;jq;fistpl;L xJq;fp tpLk;!' vd;gJ tiu Ie;J trdq;fis ,iwtd; mUspdhd;'' vd; ,iwj;J}jH(]y;) mtHfs; $wpdhHfs;'' vd t`P (,iwr;nra;jp) epd;W NghapUe;j ,ilf; fhyj;ijg; gw;wpf; $Wk;NghJ [hgpH ,g;D mg;jpy;yh`;(uyp) mwptpj;jhH. mjd; gpd;dH t`P (,iwr;nra;jp) (,iwr;nra;jp) mbf;fb njhlHe;J tuyhapw;W vd;Wk; mtH $wpdhH.
gFjp 4
5/4. 'mturg;gl;L cq;fs; ehit mirf;fhjPHfs;'' (jpUf;FHMd; 75:16) vd;w jpUf;FHMd; trdj;ij ,g;D mg;gh];(uyp) tpsf;Fk;NghJ> 'egp(]y;) mtHfSf;F ,iwr;nra;jp mUsg;gLk;NghJ kpFe;j rpukk; Vw;gl;lJ. ,J mtHfspd; cjLfis mtHfs; mirg;gjd; %yk; Gydhapw;W. 't`P (,iwr;nra;jp)ia (kddk; nra;a) mtrug;gl;L cq;fSila ehit mirf;fhjPHfs;. Vnddpy; mjid (cq;fs; neQ;rpy;) xd;W NrHg;gJk; (cq;fs; neQ;rpy;) xd;W NrHg;gJk; (cq;fs; ehtpd; %yk;) Xj itg;gJk; ek;Kila nghWg;ghFk;. vdNt ehk; mjidr; nrtp jho;j;jpf; Nfl;gPuhf - gpd;dH ePH mjid XJk;gbr; nra;tJk; ek;Kila nghWg;ghFk;'' (jpUf;FHMd; 75:16-19) vd;w trdq;fis mg;NghJ my;yh`; mUspdhd;' vd;W $wptpl;L> 'egp(]y;) mtHfs; jq;fspd; ,uz;L cjLfis mirj;jJ Nghd;W mirf;fpNwd;' vd;W nrhy;ypj; jq;fs; ,uz;L cjLfisAk; ,g;D mg;gh];(uyp) mirj;Jf; fhl;bdhHfs;.
,e;j `jPi] ,g;D mg;gh];(uyp) mtHfsplkpUe;J ]aPJ ,g;D [{igH mwptpj;jNghJ> ',g;D mg;gh];(uyp) jq;fspd; ,uz;L cjLfisAk; mirj;jJ Nghd;W mirf;fpNwd;' vd;W $wp mirj;Jf; fhl;bdhHfs;.
NkYk;> ,g;D mg;gh]; njhlHe;J>
'mjd; gpd;dH egp(]y;) mtHfsplk; [pg;uaPy;(miy) tUk;NghJ (mtHfs; XJtij) nrtp jho;j;jpf; Nfl;gij tof;fkhf;fpdhHfs;. [pg;hPy; nrd;wJk; mtHfs; XjpaJ Nghd;Nw egp(]y;) mtHfSk; XjpdhHfs;'' vd ]aPJ ,g;D [{igH $wpdhH.
gFjp 5
6/5 'egp(]y;) mtHfs; kdpjHfspy; kpfg; ngUk; nfhilahspahfj; jpfo;e;jhHfs;. (rhjhuz ehs;fis tpl) [pg;hPy;(miy) mtHfs; egp(]y;) mtHfis ukohd; khjj;jpy; re;jpf;Fk;NghJ egp(]y;) kpf mjpfkhf thhp toq;Fk; nfhilahspahfj; jpfo;e;jhHfs;. [pg;hPy;(miy) mtHfs; ukohd; khjj;jpd; xt;nthU ,utpYk; egp(]y;) mtHfisr; re;jpj;J (mJ tiu) mUsg;gl;bUe;j) FHMid epidTgLj;JthHfs;. ,UtUkhfj; jpUf;FHMid XJk; tof;fKilatHfshf ,Ue;jhHfs;. njhlHe;J tPRk; fhw;iw tpl (Ntfkhf) egp(]y;) mtHfs; ey;y fhhpaq;fspy; kpf mjpfkhf thhp toq;Fk; nfhilahspahfNt jpfo;e;jhHfs;'' vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.
gFjp 6
7/6. (Fiw»fspd; jiytH) mg+ R/g;ahdplKk; Fiw»fspy; ,iwkWg;ghsHfsplKk; egp(]y;) mtHfs; (`{ijgpa;ah vd;w ,lj;jpy;) XH cld;gbf;if nra;jpUe;jhHfs;. mr;rkaj;jpy; (Fiw»fspy; rpyH) xl;lfq;fspy; tpahghhpfshf rphpahd ehl;bw;Fg; NghapUe;jhHfs;. me;jf; Fiw» tzpff; $l;lj;jpy; xUtuhfr; nrd;wpUe;j mg+ R/g;ahid (NuhkGhp kd;dH) n`HFyp];> igj;Jy; Kfj;j]; Myaj;jpy; Kfhkpl;bUe;j jk;kplk; mioj;J tUk;gbj; J}jiu mDg;gpdhH. me;jj; J}jHfs; mg+ R/g;ahdplk; te;J NrHe;jhHfs;. NuhkhGhpapd; murg; gpujpepjpfs; #o mkHe;jpUf;Fk; jk; mitf;F mtHfis mioj;jpUe;jhH. kd;dH jk; nkhop ngaHg;ghsiuAk; mioj;J tuf;$wpdhH.
mg+ R/g;ahd; ,J Fwpj;Jf; $Wk;NghJ> (vq;fsplk;) kd;dH 'jk;ik ,iwtdpd; jpUj;J}jH vd;W fUjpf; nfhz;bUf;Fk; mk;kdpjUf;F cq;fspy; kpf neUq;fpa cwtpdH ahH?' vdf; Nfl;lhH. ehNd mtUf;F kpf neUq;fpa cwtpdd; vdf; $wpNdd;. clNd kd;dH> (jk; mjpfhhpaplk;) 'mtiu vd; mUNf mioj;J thUq;fs;; mtUld; te;jpUg;gtHfisAk; vd; gf;fj;jpy; nfhz;L te;J mtUf;Fg; gpd;dhy; epWj;Jq;fs;' vd;W Mizapl;lhH. gpd;dH jk; nkhop ngaHg;ghshplk;> 'ehd; me;j kdpjiug; gw;wp (mg+ R/g;ahdpfpa) ,thplk; Nfl;Ngd;. ,tH vd;dplk; ngha;Aiuj;jhy; mij vd;dplk; $wp tpl Ntz;Lk; vd;W mtUld; te;jpUg;gtHfsplk; nkhop ngaHj;Jr; nrhy;' vd Mizapl;lhH. ehd; ngha; $wpdhHfs; vd ,tHfs; nrhy;yp tpLthHfNsh vd;w ehzk; khj;jpuk; mg;NghJ vdf;F ,y;iy vd;why; ,iwtd; kPJ Mizahf egp(]y;) mtHfisg; gw;wpg; ngha;Aiuj;jpUg;Ngd;.
gpwF kd;dH vd;dplk; Nfl;l Kjy; Nfs;tp> 'cq;fspy; mthpd; Fyk; vj;jifaJ?' mjw;F> mtH vq;fspy; rpwe;j Fyj;ijr; rhHe;jtH vd;Nwd;. ',tUf;F Kd;dH cq;fspy; ahNuDk; vg;NghjhtJ ,e;j thjj;ijr; nra;jJz;lh?' vd;W Nfl;lhH. ,y;iy vd;Nwd;. ',thpd; Kd;NdhHfspy;> vtNuDk; kd;dHfshf ,Ue;jpUf;fpwhHfsh? vd;whH. ,y;iy vd;Nwd;. 'mtiug; gpd;gw;WNthH kf;fspy; rpwg;G tha;e;jtHfsh? my;yJ rhkhdpaHfsh?' vd;whH. kf;fspy; rhkhdpaHfs; jhk; vd;Nwd;. 'mtiug; gpd;gw;WNthH mjpfhpf;fpd;wduh? my;yJ Fiwfpd;wduh?' vd;W tpdtpdhH. mtHfs; mjpfhpj;Jr; nry;fpd;wdH vd;Nwd;. 'mthpd; khHf;fj;jpy; Eioe;j gpd; mjd; kPJ mjpUg;jpAw;W ahNuDk; kjk; khwpapUf;fpd;wduh?' vd;W Nfl;lhH. ehd; ,y;iy vd;Nwd;. 'mtH ,t;thW thjpg;gjw;F Kd; mtH ngha; nrhy;yf; $batH vd;W vg;NghjhtJ ePq;fs; re;Njfpj;jJz;lh?' vd;whH. ehd; ,y;iy vd;Nwd;. 'mtH thf;F kPwpaJ cz;lh?' vd;whH. (,Jtiu) ,y;iy vd;W nrhy;yptpl;L> ehq;fs; ,g;NghJ mtUld; XH cld; gbf;if nra;Js;Nshk;. mjpy; mtH vg;gb ele;J nfhs;sg; NghfpwhH vd;gJ vq;fSf;Fj; njhpahJ vd;Nwd;. mg;Nghijf;F (egp(]y;) kPJ Fiw fw;gpf;f) me;j thHj;ijiatpl;lhy; NtW ve;j thHj;ijiaAk; vd;Dila gjpypy; Eioj;jpl vdf;F tha;g;gpy;iy! 'mtUld; ePq;fs; Nghhpl;bUf;fpwPHfsh?' vd;W Nfl;lhH. Mk; vd;Nwd;. 'mtUld; ePq;fs; elj;jpa Nghhpd; KbTfs; vt;thwpUe;jd?' vd;whH. vq;fSf;Fk; mtUf;FkpilNa ntw;wpAk; Njhy;tpAk; khwp khwp te;jpUf;fpd;wd. rpy rkak; mtH vq;fis ntd;wpUf;fpwhH; rpy rkak; ehq;fs; mtiu ntd;wpUf;fpNwhk; vd;Nwd;. 'mtH cq;fSf;F vd;djhd; Nghjpf;fpwhH?' vd;W Nfl;lhH. 'my;yh`; xUtidNa tzq;Fq;fs;; mtDf;F vjidAk; ,izahf;fhjPHfs;; cq;fs; Kd;NdhHfs; $wp te;jtw;iwnay;yhk;tpl;LtpLq;fs;' vd;fpwhH. njhOif> cz;ik> fw;G newp> cwtpdHfSld; ,zq;fp ,Uj;jy; Nghd;w gz;Gfis vq;fSf;F VTfpwhH vd;Nwd;.
kd;dH jk; nkhop ngaHg;ghshplk; nkhop ngaHf;fr; nrhd;djhtJ; 'mthpd; Fyj;ijg; gw;wp ck;kplk; tprhhpj;Njd;. mjw;F ePH cq;fspy; mtH caH Fyj;ijr; NrHe;jtH jhk; vd;W Fwpg;gpl;BH. vy;yh ,iwj;J}jHfSk; mg;gbj;jhd;. mtHfspd; r%fj;jpYs;s caH Fyj;jpy;jhd; mDg;gg;gl;Ls;shHfs;. cq;fspy; ahNuDk; ,e;j thjj;ij ,jw;F Kd; nra;jJz;lh? vd;W Nfl;Nld;. mjw;F ePH ,y;iy vd;W Fwpg;gpl;BH. ,tUf;F Kd;dH ahNuDk; ,t;thjj;ijr; nra;jpUe;jhy;> Kd;dH nra;ag;gl;L te;j xU thjj;ijg; gpd;gw;wpj; jhd; ,tUk; nra;fpwhH vd;W $wpapUg;Ngd;. ,thpd; Kd;NdhHfspy; ahNuDk; kd;duhf ,Ue;jpUf;fpwhHfsh vd;W ck;kplk; ehd; Nfl;lNghJ> ,y;iy vd;W nrhd;dPH. ,thpd; Kd;NdhHfspy; vtNuDk; kd;duhf ,Ue;jpUe;jhy;> jk; Kd;Ndhhpd; Ml;rpia mila tpUk;Gk; xUtH ,tH vd;W nrhy;ypapUg;Ngd;. ,t;thjj;ijr; nra;tjw;F Kd; mtH ngha; nrhy;tjhf ePq;fs; mtiur; re;Njfpj;jJz;lh? vd;W ck;kplk; Nfl;Nld;. mjw;F ePH ,y;iy vd;W Fwpg;gpl;BH. kf;fsplk; ngha; nrhy;yj; Jzpahj xUtH ,iwtd; KJ ngha;Aiuf;fj; Jzpakhl;lhH vd;Nw cWjpahf ek;GfpNwd;. kf;fspy; rpwg;G tha;e;jtHfs; mtiug; gpd;gw;Wfpd;wduh? my;yJ rhkhdpaHfsh? vd;W Nfl;Nld;. rhkhdpa kf;fs; jhk; mtiug; gpd;gw;Wfpd;wdH vd;W Fwpg;gpl;BH. mg;gbg;gl;ltHfs; jhk; ,iwj;J}jHfis (Jtf;fj;jpy;) gpd;gw;WNthuha; ,Ue;jpUf;fpwhHfs;. mtiug; gpd;gw;WfpwtHfs; mjpfhpf;fpd;wduh my;yJ Fiwfpd;wduh vd;Wk; ck;kplk; Nfl;Nld;. mtHfs; mjpfhpj;Jr; nry;fpd;wdH vd;W Fwpg;gpl;BH. ,iw ek;gpf;if> epidT ngWk; tiu mg;gbj;jhd; (tsHe;J nfhz;Nl) ,Uf;Fk;. mthpd; khHf;fj;jpy; Eioe;j gpd;dH ahNuDk; mk;khHf;fj;jpd; kPJ mjpUg;jpaile;J kjk; khwp ,Uf;fpd;wduh? vd;W ck;kplk; Nfl;Nld;. ePH ,y;iy vd;W Fwpg;gpl;BH. mg;gbj;jhd; ,jaj;jpy; Eioe;j ,iw ek;gpf;ifapd; vopy; (cWjpahdJ). mtH (vg;NghNjDk;) thf;F kPwpaJz;lh? vd ck;kplk; ehd; Nfl;lNghJ> ,y;iy vd;wPH. (,iwtdpd;) jpUj;J}jHfs; mg;gbj;jhd; thf;F kPw khl;lhHfs;. mtH cq;fSf;F vijf; fl;lisapLfpwhH? vd;W ck;kplk; Nfl;Nld;. my;yh`;itNa tzq;f Ntz;Lk; vd;Wk; mtDf;F vjidAk; ,izahf;ff; $lhjnjd;Wk; cq;fSf;F mtH VTtjhfTk; rpiy tzf;fq;fspypUe;J mtH cq;fisj; jLg;gjhfTk; njhOif> cz;ik> fw;Gnewp Mfpatw;iw cq;fSf;F mtH VTtjhfTk; ePH $wpdPH. ePH nrhy;ypaJ midj;Jk; cz;ikahdhy; (xU fhyj;jpy;) vd;Dila ,uz;L ghjq;fSf;FKs;s ,e;j ,lj;ijAk; mtH MSthH. (,g;gbg;gl;l) XH ,iwj;J}jH (ntF tpiutpy;) Njhd;WthH vd;W Kd;Ng mwpe;jpUe;Njd;. Mdhy; mtH (mugpfshfpa) cq;fspypUe;J jhk; Njhd;WthH vd;W ehd; fUjpapUf;ftpy;iy. mtiur; nrd;wilAk; topia ehd; mwpe;jpUe;jhy; kpFe;j rpukg;gl;lhtJ mtiur; re;jpj;jpUg;Ngd;. (,g;NghJ) ehd; mtuUNf ,Ue;jhy; mthpd; ghjq;fisf; fOtp tpLNtd;'.
G];uhtpy; MSeH %yk; n`HFyp]; kd;dhplk; nfhLg;gjw;fhf jp`;ah trk; egp(]y;) mtHfs; nfhLj;jDg;gpa fbjj;ijj; jk;kplk; nfhLf;FkhW kd;dH Mizapl;lhH. MSeH mjid kd;dhplk; xg;gilj;jhH. kd;dH mjidg; gbj;Jg; ghHj;jhH. me;jf; fbjj;jpy;>
mstw;w mUshsd;> epfuw;w md;GilNahd; my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;...
my;yh`;tpd; mbahUk; mtDila J}jUkhd K`k;kj; vd;ghH> NuhkhGhpr; rf;futHj;jp n`HFyp]{f;F vOjpf; nfhs;tJ: NeH topiag; gpd;gw;WNthhpd; kPJ rhe;jp epytl;Lkhf! epw;f> ,];yhj;ijj; jOTkhW ckf;F miog;G tpLf;fpNwd;! ePH ,];yhj;ij Vw;gPuhf! ePH (,t;tiog;ig) ePH Gwf;fzpj;jhy; (ck;Kila) Fb kf;fspd; ghtKk; ck;ikr; rhUk;. Ntjj;ij cilatHfNs! ehk; my;yh`;itj; jtpu (NtW vtiuAk;) tzq;ff; $lhJ; mtDf;F vjidAk; ,izahf;ff; $lhJ; my;yh`;ittpl;Ltpl;L ek;kpy; rpyH rpyiu ek;Kila ,ul;rfdhf Mf;fpf; nfhs;sf; $lhJ; vd;w vq;fSf;F cq;fSf;Fk; nghJthd xU nfhs;ifia Nehf;fp te;J tpLq;fs;. (,f; nfhs;ifia) ePq;fs; (Vw;f kWj;J) Gwf;fzpj;jhy;> ehq;fs; epr;rahkhf (me;j xNu ,iwtDf;Ff; fPo;g;gbe;j) K];ypk;fs; vd;gjw;F ePq;fNs rhl;rpfshf Mk; tpLq;fs;''
vd;W $wg;gl;bUe;jJ. kd;dH jhk; nrhy;y Ntz;baij vy;yhk; nrhy;yp> egp(]y;) mtHfspd; fbjj;ijg; gbj;J Kbj;jJk; mq;Nf xNu $r;rYk; Fog;gKk; kpFe;J Fuy;fs; caHe;J nfhz;Nl Nghapd. ehq;fs; mq;fpUe;J ntspNaw;wg;gl;Nlhk;. mg;NghJ vd;Dld; te;jtHfsplk;> NuhkHfspd; kd;dd; mtiuf; fz;L mQ;Rk; msTf;F Kfk;kjpd; fhhpak; ,g;NghJ NkNyhq;fptpl;lJ vd;W $wpNdd;. (mg;NghjpUe;Nj) mtHfs; jhk; ntw;wpailthHfs; vd;w ek;gpf;ifapy; jpisj;jtdhfNt ,Ue;J te;Njd;. Kbtpy; my;yh`; vdf;Fs;NsAk; ,];yhj;ij Eioj;Jtpl;lhd;.
(vq;fs; kd;dH mioj;j fhuzk; gw;wp) rphpahtpYs;s fpwpj;jtHfspd; jiyikf; FUTk; NuhkhGhpapd; khkd;dH n`HF]pypd; mUik ez;gUk; my;mf;]h Myaj;jpd; epHthfpAkhd ,g;D ehj;J}H vd;ghH> $wpdhH.
'kd;dH my; mf;]h Myaj;jpw;F tUif je;jNghJ xU ehs; ftiy Njha;e;j Kfj;jpduhff; fhzg;gl;lhH. mg;NghJ mthpd; muritg; gpujhdpfspy; rpyH kd;dhplk; jq;fspd; ftiy Njha;e;j ,e;jj; Njhw;wk; vq;fSf;Ff; ftiyiaj; jUfpwJ vd;W $wpdhHfs;.
n`HFyp]; kd;dH tpz; Nfhs;fis Ma;e;J Nrhjplk; nrhy;Ytjpy; ty;y tuhapUe;jhH. kd;dhpd; ftiyf;Ff; fhuznkd;dntd;W tpdtpatHfsplk; mtH> ',d;wpuT ehd; el;rj;jpu kz;lyj;ij Muha;e;J nfhz;bUe;jNghJ tpUj;j Nrjdk; nra;ag;gl;ltHfspd; kd;dH Njhd;wptpl;ljhf mwpe;Njd;' vd;W $wptpl;L> mwpe;Njd;' vd;W $wptpl;L> ',f;fhy kf;fspy; tpUj;jNrjdk; nra;J nfhs;Sk; tof;fKilatHfs; ahH?' vd tpdtpdhH. 'åjHfisj; jtpu NtW ahUk; tpUj;j Nrjdk; nra;J nfhs;tjpy;iy; mtHfisg; gw;wp ePq;fs; ftiyg;glhjPHfs;; cq;fs; Ml;rpf;Fl;gl;l efuq;fSf;nfy;yhk; vOjp mq;Fs;s åjHfisf; nfhd;W tpLkhW fl;lisapLq;fs;' vd;whHfs;. ,t;thW mtHfs; ciuahbf; nfhz;bUf;Fk; NghNj egp(]y;) mtHfisg; gw;wpa jfty; xd;iwf; nfhz;L te;jpUf;Fk; xU kdpjiu 'f];]hd;' vd;w Nfhj;jpuj;jpd; FWepy kd;dH n`HFyp]plk; mDg;gpapUe;jhH. mk;kdpjH mthpd; Kd; nfhz;L te;J epWj;jg;gl;lhH. mthplk; jfty;fisg; ngw;w n`HFyp];> ',tiu mioj;Jr; nrd;W ,tH tpUj;j Nrjdk; nra;jpUf;fpwhuh? my;yth? NrhjpAq;fs;' vd;W Mizapl;lhH. mtiu mioj;Jr; nrd;W ghpNrhjpj;jtHfs; mtH tpUj;j Nrjdk; nra;jpUg;gjhff; $wpdhHfs;. mthplk; mugpfspd; tof;fk; gw;wp kd;dH tprhhpj;jNghJ> 'mtHfs; tpUj;j Nrjdk; nra;J nfhs;Sk; tof;fKilatHfs; jhk;' vd;whH. clNd n`HFyp];> 'mtH jhk; - (K`k;kj;(]y;) ,f;fhyj;jpd; kd;duhthH; mtH Njhd;wptpl;lhH vd;W $wpdhH. gpd;dH NuhkhGhpapypUe;j> jkf;F epfuhd fy;tpawpTk; QhdKk; ngw;wpUe;j jk; ez;gH xUtUf;F xU fbjk; vOjptpl;L '`pk;];' vd;w efuj;jpw;Fg; gazkhdhH. mtH `pk; ]{f;Fg; Ngha; NrHtjw;Fs; gjpy; fbjk; te;jJ. mf;fbjj;jpy;> n`HFyp]pd; fUj;Jg;gbNa> ,iwj;J}jhpd; tUif gw;wpAk; mj;J}jH ,tH jhk; vd;Wk; vOjg;gl;bUe;jJ.
(,jd; gpwNf kd;dH vq;fis mthpd; mitf;F mioj;jhH. vq;fisr; re;jpj;j gpd; ele;jjhtJ:)
`pk;]; efhpypUe;j jk; Nfhl;il xd;wpw;F tUkhW NuhkhGhpapd; gpuKfHfs; midtUf;Fk; kd;dH Mizapl;lhH. (mtHfs; te;J NrHe;jJk;) me;jf; Nfhl;ilapd; thapy;fis vy;yhk; g+l;b tpLk;gb cj;jutpl;lhH. Nfhl;ilapd; thapy;fs; milf;fg;gl;ld. gpd;dH kd;dH mg;gpuKfHfs; Kd; Njhd;wp 'Nuhkh GhpapdNu! ePq;fs; ntw;wpAk; NeHtopAk; ngw Ntz;Lk; vd;Wk; cq;fs; Ml;rp epiyj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;Wk; ePq;fs; tpUk;gpdhy; ,e;j ,iwj;J}jiu Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;' vd;W $wpdhH. (,ijf; Nfl;lTlNd) fhl;Lf; fOijfs; ntUz;NlhLtijg; Nghd;W Nfhl;il thry;fis Nehf;fp mtHfs; ntUz;NlhbdhHfs;. thry; mUfpy; nrd;wJk; mit jhsplg;gl;bUg;gij mwpe;jhHfs;. mtHfs; ntUz;NlhbaijAk; egp(]y;) mtHfspd; kPJ ek;gpf;if nfhs;s khl;lhHfs; vd;gijAk; kd;dH ghHj;jJk; mtHfis vd;dplk; jpUg;gpaDg;Gq;fs;' vd;W (fhtyHfSf;Ff;) fl;lisapl;lhH. (mtHfs; jpUk;gp te;jJk;) 'ePq;fs; cq;fs; kjj;jpy; vt;tsT cWjpAld; ,Uf;fpwPHfs; vd;gijr; Nrhjpg;gjw;fhfNt ehd; rw;W Kd;dH $wpa thHj;ijfis $wpNdd;. (,g;NghJ cq;fs; cWjpia) re;Njfkw mwpe;J nfhz;Nld;' vd;W mtH $wpaJk;> midtUk; mtUf;Fr; rpuk; gzpe;jdH. mtiug; gw;wpj; jpUg;jpAw;whHfs;. n`HFyp]; kd;diug; gw;wpf; fpilj;j filrpj; jfty; ,JthfNt ,Uf;fpwJ'' vd ,g;D mg;gh];(uyp) mwptpj;jhH.