அத்தியாயம் 4 - சூரத்துன்னிஸா

mj;jpahak;-4
#uj;Jd;dp]h (ngz;fs;)
    mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;FfpNwd;)
4:1. kdpjHfNs! cq;fs; ,iwtDf;Fg; gae;J ele;J nfhs;Sq;fs;> mtd; cq;fs; ahtiuAk; xNu Mj;khtpypUe;J gilj;jhd;> mthpypUe;Nj mtH kidtpiaAk; gilj;jhd;;. gpd;dH ,t;tpUthpypUe;J> mNef Mz;fisAk; ngz;fisAk; (ntspg;gLj;jp cyfpy;) gutr; nra;jhd;;. MfNt> my;yh`;Tf;Nf gae;J nfhs;Sq;fs;;. mtidf;nfhz;Nl ePq;fs; xUtUf;nfhUtH (jkf;Fhpa chpikfisf;) Nfl;Lf; nfhs;fpwPHfs;;. NkYk; (cq;fs;) ,uj;jf; fyg;Gila cwtpdHfisAk; (MjhpAq;fs;). - epr;rakhf my;yh`; cq;fs; kPJ fz;fhzpg;gtdhfNt ,Uf;fpd;whd;.
4:2. ePq;fs; mehijfspd; nghUl;fis (mtHfSf;F taJ te;jTld; Fiwtpd;wpf;) nfhLj;J tpLq;fs;;. ey;yjw;Fg; gjpyhf nfl;lij khw;wpAk; nfhLj;J tplhjPHfs;. mtHfSila nghUl;fis cq;fs; nghUl;fSld; NrHj;Jr; rhg;gpl;L tplhjPHfs; - epr;rakhf ,J ngUk; ghtkhFk;.
4:3         .mehij(g; ngz;fisj; jpUkzk; nra;J mtH)fsplk; ePq;fs; epahakhf elf;f KbahJ vd;W gae;jPHfshdhy;> cq;fSf;Fg; gpbj;jkhd ngz;fis kze;J nfhs;Sq;fs; - ,uz;buz;lhfNth> Kk;%d;whfNth> ed;dhd;fhNth. Mdhy;> ePq;fs; (,tHfspilNa) epahakhf elf;f KbahJ vd;W gae;jhy;> xU ngz;izNa (kze;J nfhs;Sq;fs;)> my;yJ cq;fs; tyf;fuq;fSf;Fr; nrhe;jkhd (XH mbikg; ngz;izf; nfhz;L) NghJkhf;fpf; nfhs;Sq;fs; - ,JNt ePq;fs; mepahak; nra;ahkypUg;gjw;Fr; Rygkhd KiwahFk;.
4:4         .ePq;fs; (kzk; nra;J nfhz;l) ngz;fSf;F mtHfSila k`H (jpUkzf;nfhil)fis kfpo;NthL (nfhilahf) nfhLj;JtpLq;fs; - mjpypUe;J VNjDk; xd;iw kdnkhg;gp mtHfs; cq;fSf;F nfhLj;jhy; mijj; jhuhskhf> kfpo;Tld; GrpAq;fs;.
4:5         .(mehijfspd; nghUSf;F ePq;fs; Nkyhsuhf Vw;gl;lhy;) mtHfs; Gj;jp FiwthdtHfshfapUg;gpd; (tho;f;iff;F) Mjhukhf my;yh`; cq;fsplk; Mf;fpj; je;j nry;tj;ij mtHfsplk; xg;gilf;f Ntz;lhk; - vdpDk;> mtHfSf;F mjpypUe;J cztspAq;fs;;. MilAk; mspAq;fs;;. ,d;Dk; mtHfsplk; fdpthd thHj;ijfs; nfhz;Nl NgRq;fs;.
4:6         .mehijfis mtHfs; jpUkz taJ milAk; tiu (mtHfs; Kd;Ndw;wk; fUjp) Nrhjpj;Jf; nfhz;bUq;fs; - (mtHfs; kzg; gUtj;ij mile;jJk;) mtHfs; (jq;fs; nrhj;ij epHtfpf;Fk; Mw;wy;) mwpit ngw;Wtpl;ljhf ePq;fs; mwpe;jhy;> mtHfsplk; mtHfs; nrhj;ij xg;gilj;J tpLq;fs;;. mtHfs; nghpatHfshfp (jk; nghUs;fisj; jpUk;gg; ngw;W) tpLthHfs; vd;W mtHfs; nrhj;ij mtru mtrukhfTk;> tPz; tpiuakhfTk; rhg;gplhjPHfs;. ,d;Dk; (mt;tehijfspd; nghWg;Ngw;Wf; nfhz;ltH) nry;te;juhf ,Ue;jhy; (mr;nrhj;jpypUe;J Cjpak; ngWtijj;) jtpHj;Jf; nfhs;sl;Lk; - Mdhy;> mtH Vioahf ,Ue;jhy; epahakhd msT rhg;gpl;Lf; nfhs;sTk;;. NkYk; mtHfSila nghUl;fis mtHfsplk; xg;gilf;Fk;NghJ mtHfs; kPJ rhl;rpfis Vw;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs; - (cz;ikahff;) fzf;nfLg;gjpy; my;yh`;Nt NghJkhdtd;.
4:7         .ngw;NwhNuh> neUq;fpa cwtpdHfNsh tpl;Lr; nrd;w (nrhj;)jpy; Mz;fSf;F ghfKz;L. mt;thNw ngw;NwhNuh> neUq;fpa cwtpdNuh tpl;Lr; nrd;w (nrhj;)jpy; ngz;fSf;Fk; ghfKz;L - (mjpypUe;Js;s nrhj;J) Fiwthf ,Ue;jhYk; rhp> mjpfkhf ,Ue;jhYk; rhpNa (,J my;yh`;tpdhy;) tpjpf;fg;gl;l ghfkhFk;.
4:8         .ghfg;gphptpid nra;Ak; NghJ (ghfj;jpw;F chpikapy;yh) cwtpdHfNsh> mehijfNsh> ViofNsh te;J tpLthHfshdhy; mtHfSf;Fk; m(r;nrhj;)jpypUe;J toq;Fq;fs;;. NkYk; mtHfsplk; fdpthd thHj;ijfisf; nfhz;Nl NgRq;fs;.
4:9         .jq;fSf;F gpd;dhy; gy`Pdkhd re;jjpfis tpl;Lr; nrd;why; (mtHfSila epiy vd;dthFk; vd;W) mQ;RfpwhHfNsh mtHfs; gae;J (Kd; [hf;fpuij eltbf;iffis vLj;Jf;) nfhs;sl;Lk;;. NkYk; my;yh`;it mQ;rp> ,jkhd thHj;ijfisNa mtHfs; nrhy;yl;Lk;.
4:10        .epr;rakhf> ahH mehijfspd; nrhj;Jf;fis mepahakhf tpOq;FfpwhHfNsh mtHfs; jq;fs; tapWfspy; tpOq;Ftnjy;yhk; neUg;igj;jhd; - ,d;Dk; mtHfs; (kWikapy;) nfhOe;J tpl;nlwpAk; (euf) neUg;gpNyNa GFthHfs;.
4:11        .cq;fs; kf;fspy; XH MZf;F> ,uz;L ngz;fSf;Ff; fpilf;Fk; gq;FNghd;wJ fpilf;Fk; vd;W my;yh`; cq;fSf;F cgNjrpf;fpd;whd;. ngz;fs; kl;Lk; ,Ue;J mtHfs; ,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;bUe;jhy; mtHfSf;F ,we;J NghdtHtpl;Lr; nrd;wjpy; %d;wpy; ,uz;L ghfk; fpilf;Fk;. Mdhy; xNu ngz;zhf ,Ue;jhy; mts; gq;F ghjpahFk;; ,we;jtUf;F Foe;ij ,Uf;Fkhdhy; ,we;jtH tpl;Lr; nrd;wjpy; Mwpy; xU ghfk; (mtuJ) ngw;NwhH xt;nthUtUf;Fk; cz;L. Mdhy; ,we;jtUf;F Foe;ij ,y;yhjpUe;J ngw;NwhH khj;jpuNk thhprhf ,Ue;jhy; mtH jha;f;F %d;wpy; xU ghfk; (kPjp je;ijf;F chpajhFk;). ,we;jtUf;F rNfhjuHfs; ,Ue;jhy; mtH jha;f;F Mwpy; xU ghfk; jhd; (kPjp je;ijf;F NrUk;). ,t;thW gphpj;Jf; nfhLg;gJ mtH nra;Js;s kuz rh]dj;ijAk;> flidAk; epiuNtw;wpa gpd;dHjhd;;. cq;fs; ngw;NwhHfSk;> Foe;ijfSk; - ,tHfspy; ahH ed;ik gag;gjpy; cq;fSf;F neUf;fkhf ,Ug;gtHfs; vd;W ePq;fs; mwpa khl;BHfs;;. Mifapdhy; (,e;j ghfg;gphptpid) my;yh`;tplkpUe;J te;j fl;lisahFk;;. epr;rakhf my;yh`; (ahtw;iwAk;) ed;fwpe;jtdhfTk; kpf;f QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:12        .,d;Dk; cq;fs; kidtpaH tpl;Lr; nrd;wjpy; - mtHfSf;Fg; gps;is ,y;yhjpUe;jhy; cq;fSf;Fg; ghjp ghfk; cz;L. mtHfSf;Fg; gps;is ,Ue;jhy; mtHfs; tpl;Lr; nrd;wtw;wpypUe;J. cq;fSf;F fhy; ghfk;jhd; - (,JTk;) mtHfs; nra;jpUf;fpw kuz rh]dj;ijAk;> flidak; epiwNtw;wpa gpd;dHjhd; - jtpu cq;fSf;Fg; gps;isapy;yhjpUg;gpd; ePq;fs; tpl;Lr; nrd;wjpypUe;J mtHfSf;Ff; fhy; ghfk;jhd;;. cq;fSf;Fg; gps;is ,Ue;jhy;> mg;NghJ mtHfSf;F ePq;fs; tpl;Lr; nrd;wjpy; vl;by; xU ghfk;jhd;; (,JTk;) ePq;fs; nra;jpUf;Fk; kuz rh]dj;ijAk; flidAk; epiwNtw;wpa gpd;dNujhd;;. je;ij> ghl;ld; Nghd;w Kd; thhpRfNsh my;yJ gps;is> Ngud; Nghd;w gpd; thhpRfNsh ,y;yhj XH MNzh my;yJ xU ngz;Nzh - ,tHfSf;F xU rNfhjuNdh my;yJ rNfhjhpNah ,Ue;jhy; - mtHfs; xt;nthUtUf;Fk; Mwpy; xU ghfk; cz;L. Mdhy; ,jw;F mjpfkhf ,Ue;jhy; mtHfs; %d;wpy; xU ghfj;jpy; rkkhfg; gq;fpl;Lf; nfhs;sNtz;Lk; - (,JTk;) mtHfspd; kuz rh]dKk; flDk; epiwNtw;wpa gpd;dHjhd;. Mdhy; (kuz rh]dj;ijf; nfhz;L thhpRfs;) vtUf;Fk; e\;lk; Vw;glf; $lhJ. (,J) my;yh`;tpdhy; tpjpf;fg;gl;ljhFk;;. ,d;Dk; my;yh`; (ahtw;iwAk;) ed;fwpe;jtdhfTk;> kpf;f nghWikAilNahDkhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:13        .,it my;yh`;tpd; tiuaiwfshFk;;. vtH my;yh`;Tf;Fk;> mtd; J}jUf;Fk; fPo;gbe;J elf;fpwhHfNsh mtHfis Rtdgjpfspy; gpuNtrpf;fr; nra;thd;;. mjd; fPNo MWfs; rjh Xbf;nfhz;bUf;Fk;> mtHfs; mq;Nf vd;nwd;Wk; ,Ug;ghHfs; - ,J kfj;jhd ntw;wpahFk;.
4:14        .vtd; my;yh`;Tf;Fk;> mtd; J}jUf;Fk; khW nra;fpwhNdh> ,d;Dk; mtd; tpjpj;Js;s tuk;Gfis kPWfpwhNdh mtid eufpy; GFj;Jthd;;. mtd; mq;F (vd;nwd;Wk;) jq;fp tpLthd;;. NkYk; mtDf;F ,opthd NtjidAz;L.
4:15        .cq;fs; ngz;fspy; vtNsDk; khdf;Nflhd nray; nra;Jtpl;(ljhff; Fw;wk; Rkj;jg;gl;)lhy;> mij ep&gpf;f cq;fspypUe;J ehd;F NgHfis mioAq;fs;;. mtHfs; mij (nka;g;gLj;jp) rhl;rp $wptpl;lhy;> (mg;ngz;fis) kuzk; ifg;gw;Wk; tiuapy; my;yJ mtHfSf;F my;yh`; xU topia cz;lhf;Fk; tiuapy; mtHfis tPLfspy; jLj;J itAq;fs;.
4:16        .cq;fspy; mij (tpgr;rhuj;ij) nra;Jtplf;$ba ,UtUf;Fk; jz;lid nfhLq;fs;;. mt;tpUtUk; (jhk; nra;j Fw;wj;ij epidj;J tUe;jp) jt;gh nra;J jq;fis jpUj;jpf; nfhz;lhy;> mtHfis tpl;L tpLq;fs; - epr;rakhf my;yh`; kd;dpg;NghDk; fpUigAilNahDkhf ,Uf;fpd;whd;.
4:17        .vtHfs; mwpahikapdhy; jPik nra;Jtpl;L> gpd;dH tpiutpy; kd;dpg;Gj; Njb nfhs;fpwhHfNsh mtHfSf;Fj;jhd; my;yh`;tplj;jpy; kd;dpg;G. cz;L. my;yh`; mtHfspd; kd;dpg;ig Vw;Wf;nfhs;fpwhd;. ,d;Dk; my;yh`; ed;fwpe;NjhDk;. Qhdk; cilNahDkhf ,Uf;fpd;whd;.
4:18        .,d;Dk; vtHfs; jPtpidfisj; (njhlHe;J) nra;J nfhz;NlapUe;J> Kbtpy; mtHfis kuzk; neUq;fpa NghJ> ''epr;rakhf ,g;nghOJ ehd; (ghtq;fSf;fhf tUe;jp) kd;dpg;Gj; NjLfpNwd;"" vd;W $Wfpd;whHfNsh> mtHfSf;Fk;> vtH fh/gpHfshfNt khpf;fpwhHfNsh mtHfSf;Fk; ghtkd;dpg;G ,y;iy> ,j;jifNahUf;Fj; Jd;gk; nfhLf;Fk; NtjidiaNa ehk; rpj;jg;gLj;jp itj;Js;Nshk;.
4:19        .ek;gpf;if nfhz;ltHfNs! ngz;fis (mtHfs; kdg; nghUj;jk; ,y;yhj epiyapy;) ePq;fs; gyte;jg;gLj;jp mde;jukhff; nfhs;tJ cq;fSf;F $lhJ. gfpuq;fkhd nfl;l nraiy mtHfs; nra;jhnyhopa> ngz;fSf;F ePq;fs; nfhLj;jjpypUe;J rpytw;iw vLj;Jf; nfhs;Sk; nghUl;L mtHfSf;Fj; (Jd;gk; nfhLj;J) jLj;J itf;fhjPHfs;;. ,d;Dk;> mtHfSld; fdpNthL ele;J nfhs;Sq;fs; - ePq;fs; mtHfis ntWj;jhy; (mJ rhpapy;iy Vnddpy;) ePq;fs; xd;iw ntWf;ff; $Lk; mjpy; my;yh`; Vuhskhd ed;ikfis Vw;gLj;jp tplyhk;.
4:20        .ePq;fs; xU kidtp(ia tpyf;fp tpl;L mtS)f;F gjpyhf kw;nwhU kidtpia (kze;J nfhs;s) ehbdhy;> Ke;ija kidtpf;F xU nghUl;FtpaiyNa nfhLj;jpUe;j NghjpYk;> mjpypUe;J vijAk; (jpUk;g) vLj;Jf; nfhs;shjPHfs; - mghz;lkhfTk;> gfpuq;fkhfg; ghtfukhfTk;> mjid ePq;fs; (jpUk;gp) vLf;fpwPHfsh?
4:21        .mjid ePq;fs; vg;gb vLj;Jf; nfhs;tPHfs;? cq;fsplkpUe;J mts; cWjpahd thf;FWjp ngw;W xUtH kw;wtUld; fye;J tpl;BHfNs!
4:22        .Kd;dhy; ele;J Nghdijj; jtpu> (,dpNky;) ePq;fs; cq;fSila je;ijaH kzKbj;Jf; nfhz;l ngz;fspypUe;J vtiuAk; tpthfk; nra;J nfhs;shjPHfs; - epr;rakhf ,J khdf;NflhdJk;> ntWf;ff;$baJk;> jPikahd topAkhFk;.
4:23  உங்கள் அன்ைனயர், உங்கள் புதல்வியர், உங்கள் சேகாதரிகள், உங்கள் தந்ைதயரின்
சேகாதரிகள், உங்கள் அன்ைனயின் சேகாதரிகள், சேகாதரனின் புதல்விகள்,
சேகாதரியின் புதல்விகள், உங்களுக்குப் பாலூட்டிய அன்ைனயர், பால்குடிச்
சேகாதரிகள், உங்கள் மைனவியரின் அன்ைனயர், நீங்கள் தாம்பத்தியம் நடத்திய
மைனவிக்கு (ேவறு கணவர் மூலம்) பிறந்த உங்கள் ெபாறுப்பில் உள்ள புதல்விகள்,
ஆகிேயார் (மணமுடிக்க) தடுக்கப் பட்டுள்ளனர். நீங்கள் உங்கள் மைனவியருடன்
உடலுறவு ெகாள்ளா(த நிைலயில் விவாக ரத்துச் ெசய்து) விட்டால் (அவர்களின்
புதல்விகைள மணப்பது) உங்களுக்குக் குற்றமில்ைல. உங்களுக்குப் பிறந்த
புதல்வர்களின் மைனவியரும், (தடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.) இரு சேகாதரிகைள ஒேர
ேநரத்தில் மணந்து ெகாள்வதும் (தடுக்கப் பட்டுள்ளது). நடந்து முடிந்தைதத் தவிர
அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாகவும், நிகரற்ற அன்புைடேயானாகவும் இருக்கிறான்.
4:24        .,d;Dk; (Nghhpy; gpbgl;L cq;fs; MjutpypUf;Fk;) mbikg; ngz;fisj; jtpu> fztDs;s ngz;fis ePq;fs; kzKbg;gJ tpyf;fg;gl;Ls;sJ. (,itaidj;Jk;) my;yh`; cq;fs; kPJ tpjpahf;fpaitahFk;. ,tHfisj; jtpu> kw;wg; ngz;fis> jtwhd Kiwapy; ,d;gk; mDgtpf;fhky;> mtHfSf;F cq;fs; nry;tq;fspypUe;J (k`uhf) nfhLj;Jj; (jpUkzk; nra;aj;) Njbf; nfhs;tJ cq;fSf;F mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt ,t;thW (rl;lg;G+Htkhf kze;J nfhz;l) ngz;fsplkpUe;J ePq;fs; Rfk; mDgtpg;gjhy; mtHfSf;fhf (tpjpf;fg;gl;l k`H)njhifiaf; flikahf nfhLj;J tpLq;fs;. vdpDk; k`iu Ngrp Kbj;jgpd; mij(f; $l;lNth my;yJ Fiwf;fNth) ,UtUk; rk;kjpj;Jf; nfhz;lhy; cq;fs; Nky; Fw;wkhfhJ - epr;rakhf my;yh`; ed;fwpe;NjhDk;> QhdKilNahDkhf ,Uf;fpwhd;.
4:25        .cq;fspy; vtUf;Fr; Rje;jpuKs;s K/kpdhd ngz;fis tpthfk; nra;J nfhs;s rf;jpapy;iyNah> mtHfs; K/kpdhd mbikg;ngz;fspypUe;J cq;fs; tyf;fuq;fs; nrhe;jkhf;fpf; nfhz;l ngz;fis (kzKbj;Jf; nfhs;syhk;;). my;yh`; cq;fs; kzKbj;Jf; nfhs;Sq;fs; - mtHfSf;Fhpa (k`H) njhifia Kiwg;gbf; nfhLj;J tpLq;fs;;. mg;ngz;fs; ghpRj;jkhdtHfshfTk;> tpgr;rhuk; nra;ahjtHfshfTk; fs;sel;Gf; nfhs;shjtHfshfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;. vdNt> mg;ngz;fs; Kiwg;gb jpUkzk; Kbf;fg;gl;lgpd; khdf;Nflhf ele;J nfhz;lhy;> tpthfk; nra;ag;gl;l Rje;jpukhd ngz;fs; kPJ tpjpf;fg;gLk; jz;lidapy; ghjpNa mg;ngz;fSf;F tpjpf;fg;ngWk;;. jtpu> cq;fspy; vtH jd;dhy; ghtk; Vw;gl;LtpLk; vd;W(my;yh`;Tf;Fg;) gag;gLfpwhNuh - mtUf;Fj;jhd; ,e;j rl;lk;. vdpDk; ePq;fs; nghWikahf ,Ug;gJ cq;fSf;F kpfTk; ey;yjhFk;;. ,d;Dk; my;yh`; kd;dpg;NghdhfTk;> kpf;f fUizAilNahdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:26        .my;yh`; (jd;Dila rl;lq;fis) cq;fSf;Fj; njspthf tpsf;fTk;> cq;fSf;F Kd; ,Ue;j (ey;y)tHfs; nrd;w (Neuhd) topfspy; cq;fisr; nrYj;jTk;> cq;fSf;F ghtkd;dpg;G mUsTNk tpUk;Gfpwhd;. ,d;Dk; my;yh`; ed;F mwpe;NjhdhfTk;> QhdKilNahdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:27        .NkYk; my;yh`; cq;fSf;Fg; ghtkd;dpg;G mspf;f tpUk;Gfpwhd;;. Mdhy; jq;fs; (fPo;jukhd) ,r;irfisg; gpd;gw;wp elg;gtHfNsh ePq;fs; (Neuhd topapypUe;J jpUk;gp ghtj;jpNyNa) Kw;wpYk; rha;e;Jtpl Ntz;Lnkd;W tpUk;GfpwhHfs;.
4:28        .md;wpAk;> my;yh`; (jd;Dila rl;lq;fis) cq;fSf;F ,Nyrhf;fNt tpUk;Gfpwhd;;. Vnddpy; kdpjd; gy`PdkhdtdhfNt gilf;fg;gl;Ls;shd;.
4:29        .ek;gpf;if nfhz;ltHfNs! cq;fspy; xUtUf;nfhUtH nghUe;jpf; nfhs;Sk; Kiwapy; Vw;gLfpw tHj;jfk; my;yhky;> xUtH kw;nwhUthpd; nghUl;fis jtwhd Kiwapy; cz;zhjPHfs;;. ePq;fs; cq;fisNa nfhiynra;J nfhs;shjPHfs; - epr;rakhf my;yh`; cq;fsplk; kpf;f fUizAilatdhf ,Uf;fpd;whd;.
4:30        .vtNuDk; (my;yh`;tpd;) tuk;ig kPwp mepahakhf ,t;thW nra;jhy;> tpiuthfNt mtiu ehk; (euf) neUg;gpy; Eioar; nra;Nthk;;. my;yh`;Tf;F ,J RygkhdNjahFk;.
4:31        .ePq;fs; jLf;fg;gl;Ls;stw;wpy; ngUk; ghtq;fis jtpHj;J nfhz;lhy; cq;fSila Fw;wq;fis ehk; kd;dpg;Nghk;. cq;fis kjpg;Gkpf;f ,lq;fspy; GFj;JNthk;.
4:32        .NkYk; vjd; Kyk; cq;fspy; rpyiu NtW rpyiutpl my;yh`; Nkd;ikahf;fpapUf;fpd;whNdh> mjid (milaNtz;Lnkd;W) Nguhir nfhs;shjPHfs;;. Mz;fSf;F> mtHfs; rk;ghjpj;j(tw;wpy; chpa) gq;Fz;L. (mt;thNw) ngz;fSf;Fk;> mtHfs; rk;ghjpj;(tw;wpy; chpa) gq;Fz;L. vdNt my;yh`;tplk; mtd; mUisf; NfSq;fs;;. epr;rakhf my;yh`; vy;yhg; nghUl;fisAk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.
4:33        .,d;Dk;> jha; je;ijaUk;> neUq;fpa ge;Jf;fSk; tpl;Lr; nry;fpd;w nry;tj;jpypUe;J (tpfpjg;gb mijailAk;) thhpRfis ehk; Fwpg;ghf;fpAs;Nshk;;. mt;thNw ePq;fs; cld;gbf;if nra;J nfhz;NlhUf;Fk; mtHfSila ghfj;ij mtHfSf;Ff; nfhLj;J tpLq;fs;;. epr;rakhf my;yh`; vy;yhg; nghUl;fs; kPJk; rhl;rpahsdhf ,Uf;fpwhd;.
4:34        .(Mz;> ngz; ,Ughyhhpy;) my;yh`; rpyiu rpyiutpl Nkd;ikg;gLj;jp itj;jpUf;fpwhd;. (Mz;fs;) jq;fs; nrhj;JfspypUe;J (ngz; ghyhUf;fhfr;) nryT nra;J tUtjpdhYk;> Mz;fs; ngz;fis epHtfpf;f Ntz;batHfshf ,Uf;fpd;wdH. vdNt ey;nyhOf;fKila ngz;bH (jq;fs; fztd;khHfsplk;) tpRthrkhfTk;> gzpe;Jk; elg;ghHfs;. (jq;fs; fztd;khHfs;) ,y;yhj rkaj;jpy;> ghJfhf;fg;gl Ntz;batw;iw> my;yh`;tpd; ghJfhty; nfhz;L> ghJfhj;Jf; nfhs;thHfs;;. ve;jg; ngz;fs; tp\aj;jpy; - mtHfs; (jk; fztUf;F) khW nra;thHfnsd;W ePq;fs; mQ;RfpwPHfNsh> mtHfSf;F ey;YgNjrk; nra;Aq;fs;;. (mjpYk; jpUe;jhtpl;lhy;) mtHfisg; gLf;ifapypUe;J tpyf;fptpLq;fs;;. (mjpYk; jpUe;jhtpl;lhy;) mtHfis (,Nyrhf) mbAq;fs;. mtHfs; cq;fSf;F topg;gl;Ltpl;lhy;> mtHfSf;F vjpuhf ve;j topiaAk; NjlhjPHfs; - epr;rakhf my;yh`; kpf caHe;jtdhfTk;> ty;yik cilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:35        .(fztd;-kidtp Mfpa) mt;tpUthpilNa (gpzf;Fz;lhfp) gphptpid Vw;gl;LtpLk; vd;W ePq;fs; mQ;rpdhy;. fztdpd; cwtpdHfspypUe;J xUtiuAk; kidtpapd; cwtpdHfspypUe;J xUtiuAk; kj;jpa];jHfshf Vw;gLj;Jq;fs;; mt;tpUtUk; rkhjhdj;ij tpUk;gpdhy;> my;yh`; mt;tpUthpilNa xw;Wik Vw;gLk; gb nra;JtpLthd; - epr;rakhf my;yh`; ed;F mwpgtdhfTk;> ed;FzHfpwtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:36        .NkYk;> my;yh`;itNa topgLq;fs;;. mtDld; vjidAk; ,iz itf;fhjPHfs;. NkYk;> jha; je;ijaHf;Fk;> neUq;fpa cwtpdHfSf;Fk;. mehijfSf;Fk;> ViofSf;Fk;> mz;il tPl;bYs;s cwtpdHfSf;Fk;> mUfpYs;s mz;il tPl;lhUf;Fk;> (gpuahzk;> njhopy; Nghd;wtw;wpy;) $l;lhspfshf ,Ug;NghUf;Fk;> topg;Nghf;fHfSf;Fk;> cq;fsplKs;s mbikfSf;Fk; md;Gld; cgfhuk; nra;Aq;fs;;. epr;rakhf my;yh`; fHtKilNahuhf> tPz; ngUik cilNahuhf ,Ug;gtHfis Nerpg;gjpy;iy.
4:37        .mj;jifNahH cNyhgj;jdk; nra;tJld;> (gpw) kdpjHfisAk; cNyhgpj;jdk; nra;Ak;gbj; J}z;b my;yh`; jd; mUl;nfhilapdpd;W mtHfSf;Ff; nfhLj;jij kiwj;Jf;nfhs;fpwhHfs;;. mj;jifa ed;wp nfl;ltHfSf;F ,opthd jz;lidia ehk; rpj;jg;gLj;jp itj;Js;Nshk;.
4:38        .,d;Dk;> vtHfs; kw;w kdpjHfSf;Ff; fhl;Ltjw;fhfj; jq;fs; nghUl;fisr; nryT nra;tJld;> my;yh`;itAk; ,Wjp ehisAk; ek;ghjpUf;fpd;wdNuh (mtHfSf;F i\j;jhd; $l;lhspahthd;). vtDf;F i\j;jhd; $l;lhspahf ,Uf;fpd;whNdh> mtd; $l;lhspfspnyy;yhk; kpfj; jPatd; (vd;gij mwpaNtz;lhkh?)
4:39        .,tHfs; my;yh`;itAk;> ,Wjp ehisAk; ek;gp ,tHfSf;F my;yh`; toq;fpatw;wpypUe;J nryTk; nra;thHfshdhy;. ,tHfSf;F vd;d NfL Vw;gl;Ltplg; NghfpwJ? my;yh`; ,tHfis ed;fwpgtdhfNt ,Uf;fpd;whd;.
4:40        .epr;rakhf my;yh`; (vtUf;Fk;) XH mZtsT $l mepahak; nra;a khl;lhd;; (XH mZtsT) ed;ik nra;ag;gl;bUe;jhYk; mjid ,ul;bj;J> mjw;F kfj;jhd ew;$ypia jd;dplj;jpypUe;J (my;yh`;) toq;Ffpd;whd;.
4:41        .vdNt (egpNa!) xt;nthU $l;lj;jpdiuAk; (mtHfSila) rhl;rpAld; ehk; nfhz;LtUk;NghJ> ehk; ,tHfs; kPJ rhl;rpahf ck;ikAk; nfhz;L te;jhy; (ck;ik epuhfhpf;Fk; ,tHfspd; epiyik) vg;gb ,Uf;Fk;?
4:42        .me;j ehspy;> (,t;thW) (my;yh`;it) epuhfhpj;J> (my;yh`;tpd;) J}jUf;Fk; khW nra;jtHfs;> G+kp jq;fis tpOq;fp rkg;gLj;jplf; $lhjh vd;W tpUk;GthHfs;;. Mdhy; my;yh`;tplj;jpy; ve;j tp\aj;ijAk; mtHfs; kiwf;fKbahJ.
4:43        .ek;gpf;if nfhz;ltHfNs! ePq;fs; XJtJ ,d;dJ vd;W ePq;fs; mwpe;J nfhs;s KbahjthW ePq;fs; Nghijapy; ,Uf;Fk;NghJ njhOiff;F neUq;fhjPHfs;;. md;wpAk; Fspg;Gf; flikahf ,Uf;Fk;NghJ Fspf;Fk; tiu (gs;spf;Fs; nry;yhjPHfs;; gs;spia). ghijahf fle;J nrd;why; jtpu. ePq;fs; NehahspahfNth> ahj;jpiuapNyh> ky[yk; fopj;Njh> ngz;fisj; jPz;bNah ,Ue;J (Rj;jk; nra;J nfhs;s) jz;zPiu ngwhtpbd; Rj;jkhd kz;izj; njhl;L cq;fSila Kfq;fisAk;> cq;fSila iffisAk; jltp ''jak;Kk;"" nra;J nfhs;Sq;fs;; (,jd;gpd; njhoyhk;). epr;rakhf my;yh`; gpio nghWg;gtdhfTk;> kd;dpg;gtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:44        .(egpNa!) Ntjj;jpypUe;J xU ghfk; nfhLf;fg;gl;Nlhiu ePH ftdpf;ftpy;iyah? mtHfs; topNfl;il tpiyf;F thq;fpf; nfhs;fpd;wdH - ePq;fs; topnfl;L tplNtz;Lk; vd;Wk; mtHfs; tpUk;GfpwhHfs;.
4:45        .NkYk;> my;yh`; cq;fs; giftHfis ed;F mwpthd;; .(cq;fSf;Fg;) ghJfhtydhf ,Uf;f my;yh`; NghJkhdtd;;. (cq;fSf;F) cjtpahsdhf ,Uf;fTk; my;yh`; NghJkhdtd;.
4:46        .A+jHfspy; rpyH Ntj thf;Ffspd; (fUj;ij) mjw;Fhpa ,lj;jpypUe;J Gul;Lfpd;wdH;. (,d;Dk; ck;ik Nehf;fp> 'egpNa! ePH nrhd;dij) ehk; Nfl;Nlhk;> mjw;F khwhfNt nra;Nthk;;> ,d;Dk; (ehk; $Wtij) ePH NfSk;; (ePH $WtJ) nrtpNawhJ Nghfl;Lk;!" vd;W $wp> 'uhapdh" vd;W jq;fs; ehTfisf; Nfhzpf;nfhz;L (Ngrp) rd;khHf;fj;ijg; gopf;fpd;wdH;. (Mdhy; ,jw;Fg; gjpyhf) mtHfs; ''ehk; nrtpNaw;Nwhk;> ,d;Dk; (ckf;F) ehq;fs; topg;gl;Nlhk;;"" (,d;Dk; ehk; nrhy;tij) NfSq;fs;;> vq;fis md;NghL ftdpAq;fs;> (cs;SHdh) vd;W $wpapUg;ghHfshdhy;> mJ mtHfSf;F ed;ikahfTk;> kpf;f NeHikahfTk; ,Ue;jpUf;Fk;-Mdhy; mtHfSila F/g;hpd; (epuhfhpg;gpd;) fhuzkhf> my;yh`; mtHfisr; rgpj;J tpl;lhd;;. Mifahy;> FiwthfNt jtpu mtHfs;
4:47        .Ntjk; toq;fg;gl;ltHfNs! ehk; cq;fs; Kfq;fis khw;wp> mtw;iwg; gpd;Gwkhfj; jpUg;gptpLtjw;F Kd;Nd my;yJ (rdpf;fpoikapy; tuk;G kPwpa) ''m];`hG]; ]g;J"" vd;Nwhiu ehk; rgpj;j gpufhuk; rgpf;Fk; Kd;Nd> cq;fsplKs;s (Ntjj;)ij cz;ikahf;fp mUsg; ngw;w ,(t;Ntjj;)ij (FHMid) ek;Gq;fs;;. my;yh`;tpd; fl;lis> epiwNtw;wg;gl;Nl jPUk;.
4:48        .epr;rakhf my;yh`; jdf;F ,izitg;gij kd;dpf;fkhl;lhd;;. ,ijj;jtpu> (kw;w) vijAk; jhd; ehbatHfSf;F kd;dpg;ghd;;. ahH my;yh`;Tf;F ,izitf;fpwhHfNsh mtHfs; epr;rakhf kpfTk; nghpa ghtj;ijNa fw;gid nra;fpd;whHfs;.
4:49        .(egpNa!) jq;fisj; jhq;fNs ghpRj;jkhdtHfs; vd;(W $wpf;nfhs;)gtHfis ePH ghHf;ftpy;iyah? (mtHfs; $WtJNghy;) my;y! my;yh`; jhd; ehbatHfisg; ghpRj;jk; Mf;Fthd;. (,J tp\aj;jpy;) vtUk; XH mZtsTk; mepahak; nra;ag;glkhl;lhHfs;.
4:50        .(egpNa!) mtHfs; vt;thW my;yh`;Tf;F (,izAz;nld;W) ngha;f;fw;gid nra;fpwhHfs; vd;gij ftdpAk;;. ,JNt (mtHfSila) gfpuq;fkhd ghtj;Jf;Fg; NghJkh(d rhd;whf) ,Uf;fpd;wJ.
4:51        .(egpNa) Ntjj;jpy; xU ghfk; nfhLf;fg;gl;ltHfis ePH ghHf;ftpy;iyah? ,tHfs; rpiyfisAk;> i\j;jhidAk;> ek;gp fh/gpHfisf; Fwpj;J ,tHfs; jhk; ek;gpf;if nfhz;ltHfis tpl Neuhd ghijapy; ,Uf;fpwhHfs; vd;Wk; $Wfpd;wdH.
4:52        .,tHfisj;jhd; my;yh`; rgpf;fpwhd;;. vtHfis my;yh`; rgpf;fpwhNdh mtHfSf;F cjtp nra;gtH vtiuAk; ePH fhzkhl;BH.
4:53        .,tHfSf;F Ml;rpapy; xU rpW ghfkhtJ ,Uf;fpwjh? mg;gbapUe;jhy;> (kw;w) kdpjHfSf;F (mjpypUe;J) XH vs;ssTk; nfhLf;f khl;lhHfs;.
4:54        .my;yh`; jd; mUspdhy; kdpjHfSf;F toq;fpatw;wpd;kPJ ,tHfs; nghwhik nfhs;fpd;whHfsh? ,d;Dk; ehk; epr;rakhf ,g;wh`Pkpd; re;jjpapdUf;F Ntjj;ijAk;> Qhdj;ijAk; nfhLj;Njhk;;. mj;Jld; khngUk; murhq;fj;ijAk; mtHfSf;Ff; nfhLj;Njhk;.
4:55        .(mt;thwpUe;Jk;) mtHfspy; rpyH ek;gpf;if nfhz;lhHfs;;. rpyH jq;fs; Kfq;fis mijtpl;Lk; jpUg;gpf; nfhz;lhHfs;;. (,t;thW Kfe; jpUg;gpf; nfhz;NlhUf;F) nfhOe;J tpl;L vhpAk; eufNk NghJkhdJ.
4:56        .ahH ek; Ntjtrdq;fis epuhfhpf;fpwhHfNsh> mtHfis ehk; epr;rakhf eufj;jpy; GFj;jp tpLNthk;;. mtHfs; Njhy;fs; fUfptpLk; Nghnjy;yhk; mitay;yh (NtW) Njhy;fis> mtHfs; Ntjidiag; (G+uzkhf) mDgtpg;gjw;nfd> mtHfSf;F ehk; khw;wpf; nfhz;Nl ,Ug;Nghk; - epr;rakhf my;yh`; kpifj;jtdhfTk; QhdKs;stdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:57        .(mtHfspy;) vtHfs; ed;ikahd fhhpaq;fisr; nra;fpd;whHfNsh mtHfis Rtdgjpfspy; GFj;JNthk;> mtw;wpd; fPNo MWfs; Xbf;nfhz;bUf;Fk;;. mtw;wpy; mtHfs; vd;nwd;Wk; ,Ug;gH; mq;F mtHfSf;Fg; ghpRj;jkhd JiztpaH cz;L. mtHfis mlHe;j epoypYk; Eioar; nra;Nthk;.
4:58        .ek;gp cq;fsplk; xg;gilf;fg;gl;l mkhdpjq;fis mtw;wpd; nrhe;jf;fhuHfsplk; ePq;fs; xg;Gtpj;J tplNtz;Lnkd;Wk;> kdpjHfspilNa jPHg;G $wpdhy; epahakhfNt jPHg;Gf; $Wjy; Ntz;Lk; vd;Wk; cq;fSf;F epr;rakhf my;yh`; fl;lisapLfpwhd;;. epr;rakhf my;yh`; cq;fSf;F (,jpy;) kpfTk; rpwe;j cgNjrk; nra;fpwhd;;. epr;rakhf my;yh`; (ahtw;iwAk;) nrtpAWNthdhfTk;> ghHg;gtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:59        .ek;gpf;if nfhz;ltHfNs! my;yh`;Tf;F fPo;gbAq;fs;; ,d;Dk; (my;yh`;tpd;) J}jUf;Fk;> cq;fspy; (NeHikahf) mjpfhuk; tfpg;gtHfSf;Fk; fPo;gbAq;fs;. cq;fspy; VjhtJ xU tp\aj;jpy; gpzf;F Vw;gLkhdhy; - nka;ahfNt ePq;fs; my;yh`;itAk;> ,Wjp ehisAk; ek;GgtHfshf ,Ug;gpd; - mij my;yh`;tplKk;> (mtd;) J}jhplKk; xg;gilj;JtpLq;fs; - ,Jjhd; (cq;fSf;F) kpfTk; rpwg;ghd> mofhd Kbthf ,Uf;Fk;.
4:60        .(egpNa!) ck;kPJ ,wf;fg;gl;l ,(t; Ntjj;)ijAk;> ckf;F Kd;dhy; ,wf;fg;gl;l (Ntjq;fs; midj;)ijAk; ek;Gtjhf thjpj;Jf; nfhz;bUg;Nghiu ePH ghHf;ftpy;iyah? - (ve;j i\j;jhid) epuhfhpf;f Ntz;Lk; vd;W mtHfSf;F fl;lisaplg;gl;bUf;fpwNjh me;j i\j;jhidj; jPHg;Gf; $Wgtdhf Vw;Wf; nfhs;s Ntz;Lnkd tpUk;GfpwhHfs; - me;j i\j;jhNdh mtHfis ntF J}ukhd topNfl;by; js;sptpl tpUk;Gfpwhd;.
4:61        .NkYk; mtHfsplk;; ''my;yh`; ,wf;fpa (Ntjj;)jpd; gf;fKk;> (mtDila) J}jhpd; gf;fKk; (jPHg;Gg; ngw) thUq;fs;"" vd;W $wg;gl;lhy;> me;j Kdh/gpf;Ffs; (eatQ;rfHfs;) ck;kplkpUe;J Kw;wpYk; ePq;fpf; nfhs;tijNa ePH ghHg;gPH.
4:62        .mtHfspd; iffs; Kw;gLj;jpaDg;gpa jPtpidapd; fhuzj;jhy;> mtHfSf;Fj; Jd;gk; Vw;gl;lhy; vg;gbapUf;Fk;? mg;nghOJ mtHfs; ck;kplk; te;J my;yh`;tpd; Nky; rj;jpak; nra;J ''ehq;fs; ed;ikiaAk; xw;WikiaAk; jtpu (NtnwjidAk;) ehltpy;iy"" vd;W $Wfpd;wdH.
4:63        .mj;jifNahhpd; cs;sq;fspy; ,Ug;gtw;iw my;yh`; ed;F mwpthd; - MfNt ePH mtHfsplkpUe;J tpyfpapUk;> mtHfSf;F ey;YgNjrk; nra;Ak;; NkYk;> mtHfspd; kdq;fspy; gjpAk;gb njspthd thHj;ijfisf; $Wk;.
4:64        .my;yh`;tpd; fl;lisf;F fPo;gbtjw;fhfNtad;wp (kdpjHfsplk;) ehk; J}jHfspy; vtiuAk; mDg;gtpy;iy. MfNt mtHfs; vtUk; jq;fSf;Fj; jhq;fNs mepahak; nra;J nfhz;L> ck;kplk; te;J my;yh`;tpd; kd;dpg;igf;Nfhhp mtHfSf;fhf (my;yh`;tpd;) J}juhfpa (ePUk;) kd;dpg;Gf; Nfl;bUe;jhy; my;yh`;it kd;dpg;gtdhfTk;> kpf;f fUizAilatdhfTk; mtHfs; fz;bUg;ghHfs;.
4:65        .ck; ,iwtd; Nky; rj;jpakhf> mtHfs; jq;fspilNa vOe;j rr;ruTfspy; ck;ik ePjpgjpahf> Vw;Wg; gpd;dH ePH jPHg;G nra;jJ gw;wp vj;jifa mjpUg;jpiaAk; jk; kdq;fspy; nfhs;shJ (mj;jPHg;ig) Kw;wpYk; Vw;Wf; nfhs;shj tiuapy;> mtHfs; ek;gpf;if nfhz;ltHfs; Mfkhl;lhHfs;.
4:66        .NkYk;> ehk; (mtHfisg; ghHj;J) ''ePq;fs; cq;fis ntl;b kha;j;Jf; nfhs;Sq;fs;> my;yJ cq;fSila tPLfspypUe;J ntspNawptpLq;fs;"" vd;W fl;lisapl;bUg;Nghkhdhy;> mtHfspy; rpyiuj; jtpu kw;wtHfs; mt;thW nra;jpUf;f khl;lhHfs; - mtHfs; jq;fSf;F cgNjrk; nra;ag;gl;lgb ele;jpUg;ghHfshdhy;> mJ mtHfSf;F ed;ikahfTk;> (mtHfs; ek;gpf;ifia) kpfTk; cWjpg;gLj;JtjhfTk; ,Ue;jpUf;Fk;.
4:67        .mg;NghJ> ehk; mtHfSf;F ek;kplj;jpypUe;J kfj;jhd ew;$ypiaf; nfhLj;jpUg;Nghk;.
4:68        .NkYk;> mtHfSf;F Neuhd topiaAk; fhl;bapUg;Nghk;.
4:69        .ahH my;yh`;Tf;Fk; (mtd;) J}jUf;Fk; fPo;gbe;J elf;fpwhHfNsh mtHfs; my;yh`;tpd; mUisg;ngw;w egpkhHfs;> ]pj;jPfPd;fs; (rj;jpathd;fs;) \{`jhf;fs; (capHj;jpahfpfs;) ]hyp`Pd;fs; (ew;fUkq;fSilatHfs;) MfpatHfSld; ,Ug;ghHfs; - ,tHfs; jhk; kpf;f mofhd NjhoHfs; MthHfs;.
4:70        .,e;j mUl;nfhil my;yh`;tplkpUe;J fpilj;jjhFk;; (vy;yhtw;iwAk;) mwpe;J nfhs;tjpy; my;yh`; NghJkhdtdhf ,Uf;fpd;whd;.
4:71        .ek;gpf;if nfhz;ltHfNs! (NghH elf;Fk;NghJ) ePq;fs; vr;rhpf;ifahf ,Ue;J nfhs;Sq;fs;; gphpT> gphpthfNth my;yJ vy;NyhUk; NrHe;J xd;whfNth (vr;rhpf;ifAld;) nry;Yq;fs;.
4:72        .(Nghhplhky;) gpd;jq;fp tpLfpwtHfSk; cq;fspy; rpyH epr;rakhf cs;sdH;. cq;fSf;F VjhtJ xU Jd;gk; Vw;gl;lhy;> ''mtHfSld; fye;J nfhs;shky; ,Ue;jjpdhy; my;yh`; vd; kPJ mUs; Ghpe;Js;shd;"" vd;W (mtHfs;) $WfpwhHfs;.
4:73        .my;yh`;tplkpUe;J cq;fSf;F xU ghf;fpak; fpilf;Fkhdhy;> cq;fSf;Fk; mtHfSf;F kpilNa NerNk ,y;yhj (md;dpaHfs;) Nghy;; ''ehDk; mtHfSld; ,Ue;jpUf;ff; $lhjh? ehDk; ngUk; ghf;fpaj;ij mile;jpUg;NgNd!"" vd;W epr;rakhff; $WthHfs;.
4:74        .vdNt kWTyf tho;f;iff;fhf ,t;Tyf tho;f;ifia tpw;WtpLgtHfs; my;yh`;tpd; ghijapy; NghhpLthHfshf. ahH my;yh`;tpd; ghijapy; NghH Ghpe;J nfhy;yg;gl;lhYk; rhp> my;yJ ntw;wpaile;jhYk; rhp> mtUf;F ehk; tpiuthf kfj;jhd ew;$ypiaf; nfhLg;Nghk;.
4:75        .gy`Pdkhd Mz;fisAk; ngz;fisAk;> rpW Foe;ijfisAk; ghJfhg;gjw;fhf> my;yh`;tpd; ghijapy; ePq;fs; NghH nra;ahjpUf;ff; fhuzk; ahJ? (mtHfNsh) ''vq;fs; ,iwtNd! mf;fpukf;fhuHfs; ,Uf;Fk; ,t;T+iutpl;L vq;fis ntspg;gLj;Jthahf. vq;fSf;fhf cd;dplkpUe;J (jf;f) xU ghJfhtyid mspj;jUs;thahf. ,d;Dk; vq;fSf;fhf cd;dplkpUe;J Xh; cjtpahsidAk; mspj;jUs;thahf"" vd;W gpuhHj;jid nra;fpwhHfs;.
4:76        .ek;gpf;if nfhz;ltHfs; my;yh`;tpd; ghijapy; NghH nra;fpwhHfs;;. epuhfhpg;gtHfs; i\j;jhdpd; ghijapy; NghH nra;fpwhHfs;;. MfNt (K/kpd;fshfpa) ePq;fs; i\j;jhdpd; ez;gHfSf;F vjpuhfg; NghH GhpAq;fs; - epr;rakhf i\j;jhdpd; #o;r;rp gy`PdkhdNjahFk;.
4:77        .''cq;fSila iffis(g; NghH nra;tjpdpd;Wk;) jLj;Jf; nfhz;Lk;> njhOifia epiyepWj;jpAk;> [f;fhj;ij nfhLj;Jk; tUtPHfshf!"" vd;W vtHfSf;Ff; $wg;gl;lNjh mtHfis (egpNa!) ePq;fs; ghHf;ftpy;iyah? gpd;dH> NghH nra;a Ntz;Lk; vd;W mtHfSf;Ff; fl;lisaplg;gl;lNghJ> mtHfspy; xU gphptpdH my;yh`;Tf;Fg; gag;gLgtijg; Nghy; my;yJ mijtpl mjpfkhfNt kdpjHfSf;Fg; gag;gl;L ''vq;fs; ,iwtNd! vq;fs; kPJ Vd; (,g;) Nghiu tpjpahf;fpdha;? rpwpJ fhyk; vq;fSf;fhf ,ijg; gpw;gLj;jpapUf;ff; $lhjh? vd;W $wyhdhHfs;. (egpNa!) ePH $WtPuhf> '',t;Tyf ,d;gk; mw;gkhdJ> kWTyf(,d;g)k;> gagf;jpAilNahUf;F kpfTk; NkyhdJ. ePq;fs; vs;ssNtDk; mepahak; nra;ag;glkhl;BHfs;.""
4:78        .''ePq;fs; vq;fpUe;jNghjpYk; cq;fis kuzk; mile;Nj jPUk;;. ePq;fs; kpfTk; cWjpahff; fl;lg;gl;l Nfhl;ilfspy; ,Ue;j NghjpYk; rhpNa! (NghUf;Fr; nrd;w Kdh/gpf;fSf;F) VNjDk; xU ed;ik Vw;gl;lhy; '',J my;yh`;tplkpUe;J fpilj;jJ"" vd;W $WfpwhHfs;;. Mdhy;> mtHfSf;F VjhtJ jPq;F Vw;gl;lhNyh> '',J ck;kplk; ,Ue;Jjhd; Vw;gl;lJ"" vd;W $WfpwhHfs;> (egpNa! mtHfsplk;) $Wk;; ''vy;yhk; my;yh`;tplkpUe;Nj te;jpUf;fpd;wd. ,e;j kf;fSf;F vd;d NeHe;Jtpl;lJ? ve;j xU tp\aj;ijAk; mtHfSf;F tpsq;fpf; nfhs;s Kbatpy;iyNa!""
4:79        .cdf;Ff; fpilf;Fk; ve;j ed;ikAk; my;yh`;tplkpUe;Nj fpilf;fpwJ. ,d;Dk;> cdf;F VjhtJ xU jPq;F Vw;gl;lhy; mJ cd;dhy; jhd; te;jJ. (egpNa!) ehk; ck;ik kdpjHfSf;F (,tw;iw vLj;Jf; $Wtjw;fhfj;) J}juhfNt mDg;gpAs;Nshk; - (,jw;F) my;yh`;Nt NghJkhd rhl;rpahf ,Uf;fpd;whd;.
4:80        .vtH (my;yh`;tpd;) J}jUf;Ff; fPo;gbfpwhNuh> mtH my;yh`;Tf;Ff; fPo;gbfpwhH;. ahuhtJ xUtH (,t;thW fPo;gbtij) epuhfhpj;jhy; (ePH tUe;j Ntz;bajpy;iy> Vnddpy;) ehk; ck;ik mtHfspd; Nky; fz;fhzpg;gtuhf mDg;gtpy;iy.
4:81        .(egpNa! cq;fSf;F ehq;fs;) fPo;gbfpNwhk; vd;W mtHfs; (thastpy;) $Wfpd;wdH;. ck;ik tpl;L mtH ntspNawptpl;lhNyh> mtHfspy; xU rhuhH> ePH (mtHfSf;Ff;) $wpajw;F khwhf ,uT KOtJk; rjpahNyhrid nra;fpd;wdH;. mtHfs; ,utpy; nra;j rjpahNyhridia my;yh`; gjpT nra;fpwhd;;. MfNt> ePH mtHfisg; Gwf;fzpj;J my;yh`;tpd; kPNj ek;gpf;if itg;gPuhf - nghWg;Ngw;gjpy; my;yh`;Nt NghJkhdtd;.
4:82        .mtHfs; ,e;j FHMid (ftdkhf) rpe;jpf;f Ntz;lhkh> (,J) my;yh`; my;yhj gpwhplkpUe;J te;jpUe;jhy;> ,jpy; Vuhskhd Kuz;ghLfis mtHfs; fz;bUg;ghHfs;.
4:83        .NkYk; gPjpNah> ghJfhg;igg; gw;wpa nra;jpNah mtHfSf;F vl;Lkhdhy;> clNd mtHfs; mij gug;gp tpLfpwhHfs;;. mtHfs; mij (my;yh`;tpd;) J}jhplNkh> my;yJ mtHfspy; epd;WKs;s mjpfhhpfsplNkh njhptpj;jhy;> mtHfspypUe;J mij Cfpj;J mwpaf;$batHfs;> mij ed;F tprhhpj;jwpe;J (jf;f Vw;ghLfisr; nra;J) nfhs;thHfs;. my;yh`;Tila fpUigAk; mtDila mUSk; cq;fs; kPjpy;yhjpUe;jhy;> cq;fspy; rpyiuj; jtpu kw;wtHfs; i\j;jhidNa gpd;gw;wpapUg;ghHfs;.
4:84        .vdNt> ePH my;yh`;tpd; ghijapy; NghH GhptPuhf. ck;ikj; jtpu> NtW ahiuAk; ePH fl;lhag; gLj;Jtjw;fpy;iy. vdpDk; K/kpd;fisj; J}z;LtPuhf. epuhfhpg;Nghhpd; vjpHg;ig my;yh`; jLj;JtpLthd; - Vnddpy; my;yh`; typik kpf;Nfhd;> ,d;Dk; jz;lid nfhLg;gjpYk; fLikahdtd;.
4:85        .vtNuDk; xU ed;ikahd fhhpaj;jpw;F rpghhpR nra;jhy; mjpy; xU ghfk; mtUf;F cz;L. (mt;thNw) vtNuDk; xU jPa fhhpaj;jpw;F rpghhpR nra;jhy;> mjpypUe;J mtUf;Fk; xU ghfKz;L. my;yh`; vy;yh nghUl;fisAk; fz;fhzpg;gtdhf ,Uf;fpd;whd;.
4:86        .cq;fSf;F ]yhk; $wg;gLk; nghOJ> mjw;Fg; gpujpahf mijtpl mofhd (thHj;ijfisf; nfhz;L) ]yhk; $Wq;fs;;. my;yJ mijNa jpUg;gpf; $Wq;fs; - epr;rakhf my;yh`; vy;yhg; nghUl;fspd; kPJk; fzf;nfLg;gtdhf ,Uf;fpwhd;.
4:87        .my;yh`;-mtidj;jtpu (tzf;fj;jpw;Fhpatd;) NtW ahUkpy;iy. epr;rakhf cq;fs; midtiuAk; ,Wjpehspy; mtd;> xd;W NrHg;ghd; - ,jpy; re;Njfkpy;iy. NkYk; my;yh`;itg; ghHf;fpYk; nrhy;ypy; cz;ikAilNahH ahH?
4:88        .eatQ;rfHfisg; gw;wp ePq;fs; ,Utifahd (mgpg;gpuhaq;fs; nfhz;l) gphptpdHfshf ,Ug;gjw;F cq;fSf;F vd;d NeHe;jJ? mtHfs; nra;j jPtpidfspd; fhuzj;jhy; my;yh`; mtHfisj; jiy Fdpa itj;Jtpl;lhd;;. vtHfis my;yh`; top jtwr; nra;J tpl;lhNdh> mtHfis ePq;fs; NeHtopapy; nrYj;j tpUk;GfpwPHfsh? vtiu my;yh`; top jtwr; nra;J tpl;lhNdh> epr;rakhf mtUf;F (kPl;rpaila) vt;tpj topiaAk; (egpNa!) ePH fhzkhl;BH.
4:89        .(K/kpd;fNs!) mtHfs; epuhfhpg;gijg; Nghy; ePq;fSk; epuhfhpg;Nghuhfp ePq;fSk; (,t;tifapy;) mtHfSf;F rkkhfp tpLtijNa mtHfs; tpUk;GfpwhHfs;;. MfNt> mtHfs; my;yh`;tpd; ghijapy; (jk; ,Ug;gplq;fis tpl;L ntspNa)Gwg;gLk; tiuapy; mtHfspypUe;J vtiuAk; ez;gHfshf ePq;fs; vLj;Jf; nfhs;shjPHfs;;. (my;yh`;tpd; ghijapy; ntspg;gl Ntz;Lnkd;w fl;lisia) mtHfs; Gwf;fzpj;Jtpl;lhy; mtHfis vq;F fz;lhYk; (ifjpahfg;) gpbj;Jf; nfhs;Sq;fs;;. (jg;gpNahl Kay;Nthiuf;) nfhy;Yq;fs; - mtHfspypUe;J vtiuAk; ez;gHfshfNth> cjtpahsHfshfNth vLj;Jf; nfhs;shjPHfs;.
4:90        .Mdhy; mtHfSf;Fk; cq;fSf;FkpilNa (rkhjhd) cld;gbf;if Vw;gl;Ls;sNjh> mj;jifa $l;lj;jhhpilNa nrd;W NrHe;J nfhz;ltHfisAk;> my;yJ cq;fSld; NghH GhptijNah> my;yJ jq;fSila $l;lj;jpdUld; NghH GhptijNah> kdk; xg;ghJ cq;fsplk; te;Jtpl;ltHfisAk; (rpiwg;gpbf;fhjPHfs;> nfhy;yhjPHfs;). Vnddpy; my;yh`; ehbapUe;jhy; mtHfis cq;fs; kPJ rhl;bapUg;ghd;;. mg;nghOJ mtHfs; cq;fis vjpHj;Nj NghH Ghpe;jpUg;ghHfs;;. vdNt mtHfs; cq;fis tpl;L tpyfp cq;fSld; NghH Ghpahky; cq;fsplk; rkhjhdk; nra;J nfhs;s tpUk;gpdhy; (mij xg;Gf;nfhs;Sq;fs;;. Vndd;why;) mtHfSf;F vjpuhf(g; NghH nra;a) ahnjhU topiaAk; my;yh`; cq;fSf;F cz;lhf;ftpy;iy.
4:91        .NtW rpyiuAk; ePq;fs; fhz;gPHfs; - mtHfs; cq;fsplk; mgak; ngw;Wf; nfhs;sTk;> (cq;fs; giftHfshd) jk; ,dj;jhhplk; mgak; ngw;Wf; nfhs;sTk; tpUk;GthHfs;;. vdpDk; tp\kk; nra;tjw;F mtHfs; miof;fg;gl;lhy; mjpYk; jiyfPohf tpOe;J tpLthHfs;;. ,j;jifNahH cq;fs; (gifapypUe;J) tpyfhkYk;> cq;fSld; rkhjhdj;ij Ntz;lhkYk;> (cq;fSf;Fj; jPq;fpiog;gjpdpd;W) jq;fs; iffis jLj;Jf; nfhs;shkYk; ,Ue;jhy;> ,tHfisf; fz;ltplnky;yhk; (ifjpahfg;) gpbj;Jf; nfhs;Sq;fs;; ,d;Dk; (jg;gpNahl Kay;Nthiuf;) nfhy;Yq;fs; - ,j;jifNahUld; (NghH nra;a) ehk; njspthd mDkjpia cq;fSf;F nfhLj;Js;Nshk;.
4:92        .jtwhf md;wp> xU K/kpd; gpwpnjhU K/kpid nfhiy nra;tJ MFkhdjy;y. cq;fspy; vtNuDk; xU K/kpid jtwhf nfhiy nra;Jtpl;lhy;> mjw;Fg; ghpfhukhf K/kpdhd XH mbikia tpLjiy nra;a Ntz;Lk;; mtDila FLk;gj;jhUf;F e\;l K/kpdhd XH mbikia tpLjiy nra;jhy; NghJk; (e\;l K/kpdhd XH mbikia tpLjiy nra;aTk; Ntz;Lk;;. ,t;thW (ghpfhuk;) nra;tjw;F rf;jpapy;yhjtdhf ,Ue;jhy;> my;yh`;tplk; kd;dpg;Gg; ngWtjw;fhfj; njhlHe;J ,uz;L khjq;fs; Nehd;G itf;f Ntz;Lk; - my;yh`; ed;F mwpe;jtdhfTk;> G+uz QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpwhd;.
4:93        .vtNdDk; xUtd;> xU K/kpid Ntz;Lnkd;Nw nfhiy nra;thdhapd; mtDf;F chpa jz;lid eufNk MFk;. vd;nwd;Wk; mq;NfNa jq;Fthd;. my;yh`; mtd; kPJ Nfhgk; nfhs;fpwhd;;. ,d;Dk; mtidr; rgpf;fpwhd;. mtDf;F kfj;jhd NtjidiaAk; (my;yh`;) jahhpj;jpUf;fpwhd;.
4:94        .K/kpd;fNs! my;yh`;Tila ghijapy; (NghUf;F) ePq;fs; nrd;why;> (NghH Kidapy; cq;fis vjpHj;Jr; rz;il nra;NthH K/kpd;fsh my;yJ kw;wtHfsh vd;gijj;) njspthf mwpe;J nfhs;Sq;fs;. (mtHfspy;) vtNuDk; (jhk; K/kpd; vd;gij mwptpf;Fk; nghUl;L) cq;fSf;F '']yhk;"" nrhd;dhy;> ,t;Tyf tho;f;ifapd; mw;gkhd mopaf; $ba nghUl;fis milAk; nghUl;L ''eP K/kpdy;y"" vd;W $wp (mtiuf; nfhd;W) tplhjPHfs;;. my;yh`;tplk; Vuhskhd nghUl;fs; ,Uf;fpd;wd. ,jw;F Kd;dH ePq;fSk; (gae;J gae;J) ,t;thNw ,Ue;jPHfs; - my;yh`; cq;fs; kPJ mUs; Ghpe;jhd;; vdNt (NkNy $wpahthW NghH Kidapy;) ePq;fs; njspT gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;;. epr;rakhf my;yh`; ePqfs; nra;tijnay;yhk; ed;F mwpe;jtdhfNt ,Uf;fpd;whd;.
4:95        . gy`Pdk;> KJik> ghHitapoj;jy; Nghd;w) ve;jf; fhuzKkpd;wp (tPl;by;) cl;fhHe;jpUg;gtHfSk;> jq;fSila nrhj;Jf;fisAk;> jq;fSila capHfisAk; (mHg;gzpj;jtHfshf)my;yh`;tpd; ghijapy; Nghh; Gupgtu;fSk; rkkhfkhl;lh;fs; jq;fSila nghUl;fisAk; jq;fSila capu;fisAk; (mh;g;gzpj;jtu;fshf) mwg;NghH nra;Nthiu> cl;fhHe;jpUg;gtHfistpl me;j];jpy; my;yh`; Nkd;ikahf;fp itj;Js;shd;;. vdpDk;> xt;nthUtUf;Fk; (mtHfSila cWjpg;ghl;Lf;Fj; jf;fgb) ed;ikia my;yh`; thf;fspj;Js;shd;;. Mdhy; mwg;NghH nra;NthUf;Nfh> (NghUf;Fr; nry;yhJ) cl;fhHe;jpUg;Nghiutpl my;yh`; kfj;jhd ew;$ypahy; Nkd;ikahf;fpAs;shd;.
4:96        .(,Jtd;wp) jd;dplkpUe;J (Nkyhd) gjtpfisAk;> kd;dpg;igAk;> mUisAk; (mtHfSf;F) mUs;fpd;whd;;. Vndd;why; my;yh`; kd;dpg;gtdhfTk;> kpf;f fUizAilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:97        .(my;yh`;tpd;Mizia epiwNtw;whJ) vtH jkf;Fj; jhNk mepahak; nra;J nfhz;lhHfNsh mtHfspd; capiu kyf;Ffs; ifg;gw;Wk;NghJ ''ePq;fs; ve;j epiyapy; ,Ue;jPHfs;?"" vd;W Nfl;ghHfs;. (mjw;ftHfs;) ''ehq;fs; G+kpapy; (nfhLikia vjpHf;f Kbah) gy`PdHfshf ,Ue;Njhk;"" vd;W $WthHfs;. my;yh`;tpd; G+kp tprhykhdjhf ,y;iyah? mjpy; (`p[;uj; nra;J) ePq;fs; ehL fle;J NghapUf;ff;$lhjh?"" vd (kyf;Ffs;) Nfl;ghHfs;;. vdNt ,j;jifNahH xJq;Fkplk; eufk; jhd;;. nrd;wilAk; ,lq;fspy; mJ kpff; nfl;ljhFk;.
4:98        .(Mdhy;) Mz;fspYk;> ngz;fspYk;> rpWtHfspYk; gy`PdkhdtHfisj; jtpu - Vnddpy; ,tHfs; vt;tpj cghaKk; njhpahjtHfs;; (ntspNawpr; nry;y) topAk; mwpahjtHfs;.
4:99        .mj;jifNahiu my;yh`; kd;dpf;fg; NghJkhdtd;;. Vnddpy; my;yh`; kpfTk; kd;dpg;gtdhfTk;> gpio nghWg;gtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:100        ,d;Dk; vtH my;yyh`;tpd; ghijapy; ehL fle;J nry;fpd;whNuh> mtH G+kpapy; Vuhskhd Gfyplq;fisAk;> tprhykhd trjpfisAk; fhz;ghH. ,d;Dk;> jk; tPl;iltpl;L ntspg;gl;L my;yh`;tpd; gf;fKk; mtd; J}jH gf;fKk; `p[;uj; nry;Yk; epiyapy; vtUf;Fk; kuzk; Vw;gl;L tpLkhdhy; mtUf;Fhpa ew;$yp toq;FtJ epr;rakhf my;yh`;tpd; kPJ flikahfp tpLfpd;wJ - NkYk; my;yh`; kpf kd;dpg;NghdhfTk;> Ngud;G kpf;NfhdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:101        .ePq;fs; G+kpapy; gpuahzk; nra;Ak;NghJ> fh/gpHfs; cq;fSf;F tp\kk; nra;thHfs; vd;W ePq;fs; mQ;rpdhy;> mg;nghOJ ePq;fs; njhOifiar; RUf;fpf; nfhs;tJ cq;fs; kPJ Fw;wk; MfhJ. epr;rakhf fh/gpHfs; cq;fSf;Fg; gfpuq;fkhd giftHfshf ,Uf;fpd;wdH.
4:102        .(egpNa! NghH Kidapy;) mtHfSld; ePH ,Ue;J> mtHfSf;F njhoitf;f ePH(,khkhf) epd;why; mtHfspy; xU gphptpdH jk; MAjq;fisj; jhq;fpf; nfhz;L ck;Kld; njhol;Lk;;. mtHfs; ck;Kld; ][;jh nra;J (njhOifia Kbj;jJk;) mtHfs; (tpyfpr; nrd;W) cq;fs; gpd;Gwk; (cq;fisf; fhj;J epw;fl;Lk;); mg;nghOJ> njhohkypUe;j kw;nwhU gphptpdH te;J ck;Kld; njhol;Lk;. MapDk; mtHfSk; jq;fs; MAjq;fisj; jhq;fpa tz;zk;> jq;fisg; gw;wp vr;rhpf;ifahf ,Uf;fl;Lk; - Vnddpy; ePq;fs; cq;fs; MAjq;fisg;gw;wpAk;> cq;fs; rhkhd;fisg; gw;wpAk; ftddf; Fiwthf ,Ue;jhy;> mg;nghOJ cq;fs; kPJ xNuabahfr; rha;e;J (jhf;fp) tplyhnkd;W fh/gpHfs; tpUk;Gfpd;wdH;. Mdhy; kioapdhy; cq;fSf;F ,ilQ;ry; ,Ue;jhNyh> my;yJ ePq;fs; Nehahspfshf ,Ug;gjpdhNyh> cq;fSila MAjq;fisf; (ifapy; gpbf;f ,ayhJ) fPNo itj;J tpLtJ cq;fs; kPJ Fw;wk; MfhJ. vdpDk; ePq;fs; vr;rhpf;ifahfNt ,Ue;J nfhs;Sq;fs;. epr;rakhf my;yh`; fh/gpHfSf;F ,opT jUk; Ntjidiar; rpj;jg;gLj;jp itj;jpUf;fpd;whd;.
4:103.       ePq;fs; njhOifia Kbj;Jf; nfhz;lhy;> epd;w epiyapYk;> ,Ue;j ,Ug;gpYk;> tpyhg;Gwq;fspd; kPJ (gLj;jpUf;Fk;) epiyapYk; my;yh`;it jpf;U nra;Aq;fs;;. gpd;dH ePq;fs; (Mgj;jpdpd;W tpLgl;L) mikjpahd epiyf;F te;jJk;> Kiwg;gb njhOJ nfhs;Sq;fs; - Vnddpy;> epr;rakhf Fwpg;gpl;l Neuq;fspy; njhOifia epiwNtw;WtJ K/kpd;fSf;F tpjpahf;fg; ngw;Ws;sJ.
4:104.       NkYk;> (giff;) $l;lj;ijj; Njbr; nry;tjpy; Cf;fk; Fd;whjPHfs;;. ePq;fs; (Nghhpy;) Jd;gg;gLtPHfshdhy;> epr;rakhf mtHfSk; cq;fisg; Nghd;Nw Jd;gg;gLfpwhHfs; - my;yh`;tplkpUe;J mtHfs; vjpHghHf;fhj (ew;$ypAk; ntw;wpAk;) ePq;fs; vjpHghHf;fpwPHfs;. my;yh`; kpf mwpe;jtdhfTk;> QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:105.       (egpNa!) my;yh`; ckf;F mwptpj;jijf; nfhz;L> ePH kdpjHfspilNa jPHg;G toq;Ftjw;fhf> Kw;wpYk; cz;ikiaf; nfhz;Ls;s ,t;Ntjj;ij epr;rakhf ehk; ck;kPJ ,wf;fpAs;Nshk;;. vdNt rjp Nkhrf;fhuHfs; rhHgpy; thjhLgtuhfp tplhjPH.
4:106        .(jtWfSf;fhf) ePH my;yh`;tplk; kd;dpg;Gf; NfhUk;> epr;rkhf my;yh`; kd;dpg;gtdhfTk; kpf;f fUiz cilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:107        (egpNa!) gpwUf;F jPik nra;J mjdhy; vtH jkf;Fj; jhNk jPq;fpioj;Jf; nfhz;lhHfNsh mtHfSf;fhf ePH thjhl Ntz;lhk;;. Vndd;why; nfhba ghtpahd rjp nra;J nfhz;bUg;gtiu epr;rakhf my;yh`; Nerpg;gjpy;iy.
4:108.       ,tHfs; (jq;fs; rjpfis) kdpjHfsplkpUe;J kiwj;J tpLfpd;wdH;. Mdhy; (mtw;iw) my;yh`;tplkpUe;J kiwf;f KbahJ. Vnddpy; mtd; nghUe;jpf; nfhs;shj nrhw;fspy; mtHfs; ,utpy; (rjp) MNyhrid nra;Ak; NghJ mtd; mtHfSld; ,Uf;fpd;whd;. NkYk; mtHfs; nra;gtw;iwnay;yhk; my;yh`; #o;e;J mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.
4:109        .(K/kpd;fNs!) vd;Nd! ,j;jifa kdpjHfSf;fhfth ,t;Tyfpy; ePq;fs; thjhLfpwPHfs; - epahaj; jPHg;G ehspy; mtHfSf;fhf my;yh`;tplk; ahH thjhLthHfs;? my;yJ (me;ehspy;) mtHfSf;fhf nghWg;ghspahf MFgtd; ahH?
4:110.       vtNuDk; xU jPikiar; nra;Jtpl;L> my;yJ jkf;Fj; jhNk mepahak; nra;J gpd;dH mtH (kdg;G+Htkhf) my;yh`;tplk; kd;dpg;Gf; Nfl;ghuhdhy; - mtH my;yh`;it kd;dpg;gtdhfTk; kpf;f fUiz cilatdhfTk; fhz;ghH.
4:111.       vtd; ghtj;ijr; rk;ghjpf;fhwhNdh mtd; jdf;Ff; NflhfNt mij epr;rakhf rk;ghjpf;fpwhd;. my;yh`; (ahtw;iwAk;) mwpe;jtdhfTk; QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:112.       NkYk;> vtd; xU jtiwNah my;yJ ghtj;ijNah rk;ghjpj;Jtpl;L mg;ghy; mjid xU epuguhjp kPJ tPrp tpLfpwhNdh mtd; epr;rakhf mtJ}w;iwAk;> gfpuq;fkhd ghtj;ijAk; Rke;J nfhs;fpd;whd;.
4:113.       (egpNa!) ck; kPJ my;yh`;tpd; mUSk;> mtDila fpUigAk; ,y;yhjpUe;jhy;> mtHfspy; xU $l;lj;jhH ck;ik top jtwp elf;Fk;gb nra;a Kad;wpUg;ghHfs;;. Mdhy; mtHfs; jq;fisNa md;wp top jtWk;gb nra;a KbahJ. ,d;Dk; mtHfshy; ckf;F ve;j tpjkhd jPq;Fk; nra;Jtpl KbahJ. NkYk; my;yh`; ck; kPJ Ntjj;ijAk; Qhdj;ijAk; ,wf;fpAs;shd;;. ePH mwpahjpUe;jtw;iwAk; mtd; ckf;Ff; fw;Wf; nfhLj;jhd;. ck; kPJ my;yh`;tpd; mUl;nfhil kfj;jhdjhfNt ,Uf;fpd;wJ.
4:114.       (egpNa!) jHkj;ijAk;> ed;ikahdtw;iwAk;> kdpjHfspilNa rkhjhdk; nra;J itg;gijAk; jtpu> mtHfspd; ,ufrpag; Ngr;rpy; ngUk;ghyhdtw;wpy; ve;j tpjkhd eyKk; ,y;iy. MfNt vtH my;yh`;tpd; jpUg;nghUj;jj;ij ehb ,ijr; nra;fpd;whNuh> mtUf;F ehk; kfj;jhd ew;$ypia toq;FNthk;.
4:115        .vtndhUtd; NeHtop ,d;dJ vd;W jdf;Fj; njspthd gpd;dUk;> (my;yh`;tpd;) ,j;J}jiu tpl;Lg; gphpe;J> K/kpd;fs; nry;yhj topapy; nry;fpd;whNdh> mtid mtd; nry;Yk;; (jtwhd) topapNyNa nry;ytpl;L eufj;jpYk; mtid Eioar; nra;Nthk;;. mJNth> nrd;wilAk; ,lq;fspy; kpff; nfl;ljhFk;.
4:116        .epr;rakhf my;yh`; jdf;F ,iz itg;gij kd;dpf;fNt khl;lhd;;. ,J my;yhj (ghtj;)ijj; jhd; ehbatUf;F kd;dpg;ghd;;. vtd; xUtd; my;yh`;Tf;F ,iz itf;fpd;whNdh> mtd; epr;rakhf ntF J}ukhd topNfl;by; Mfptpl;lhd;.
4:117.       mtid (my;yh`;it) tpl;L mtHfs; miog;git vy;yhk; ngz; nja;tq;fNsad;wp Ntwpy;;iy. ,d;Dk; J\;l i\j;jhidAk; jtpu> NtW ahiuAk; mtHfs; miof;ftpy;iy.
4:118.       my;yh`; mtid (i\j;jhid) rgpj;jhd;. ''cd; mbahHfspy; xU Fwpg;gpl;l njhifapdiu ehd; epr;rakhf vLj;Jf; nfhs;Ntd;"" vd;Wk;>
4:119.       '',d;Dk; epr;rakhf ehd; mtHfis top nfLg;Ngd;;. mtHfsplk; tPzhd vz;zq;fisAk; cz;lhf;FNtd;;. (ML> khL> xl;lif Nghd;w) fhy;eilfspd; fhJfis mWj;J tpLk;gbAk; mtHfis VTNtd;. ,d;Dk; my;yh`;tpd; gilg;GfisAila Nfhyq;fis khw;Wk;gbAk; VTNtd;"" vd;Wk; i\j;jhd; $wpdhd;;. vdNt vtd; my;yh`;it tpl;L i\j;jhid cw;w ez;gdhf Mf;fpf; nfhs;fpwhNdh> mtd; epr;rakhf gfpuq;fkhd ngU e\;lj;ij mile;jtd; Mthd;.
4:120        .i\j;jhd; mtHfSf;F thf;fspf;fpwhd;;. mtHfSf;F tPzhd vz;zq;fisAk; cz;lhf;Ffpwhd;;. NkYk; me;j i\j;jhd; Vkhw;Wtijj; jtpu NtW (vjidAk;) mtHfSf;F thf;fspf;ftpy;iy.
4:121        .,j;jifNahUf;F eufNk xJq;FkplkhFk;;. mijtpl;Lj; jg;gpr; nry;y mtHfs;> xUtopiaAk; fhz khl;lhHfs;.
4:122.       NkYk; vtH
4:123        .(K/kpd;fNs!) kWikapy; ePq;fs; tpUk;gpa gbNah> my;yJ Ntjj;ijAilatHfs; tpUk;gpa gbNah ele;J tpLtjpy;iy - vtd; jPik nra;fpwhNdh> mtd; mjw;Fhpa jz;lid toq;fg;gLthd;;. ,d;Dk; mtd; (mq;F) my;yh`;itj; jtpu NtW ahiuAk; (jdf;Fg;) ghJfhtydhfNth> Jiz nra;gtdhfNth fhz khl;lhd;.
4:124.       MfNt> MzhapDk; rhp> ngz;zhapDk; rhp> ahH mtHfs; Rtdgjpapy; EiothHfs;; ,d;Dk; mtHfs; ,k;kpNaDk; mepahak; nra;ag;gl khl;lhHfs;.
4:125.       NkYk;> vtH ed;ik nra;af;$ba epiyapy; my;yh`;Tf;F Kw;wpYk; topgl;L> ,g;wh`PKila J}a khHf;fj;ijAk; gpd; gw;WfpwhNuh> mtiutpl mofpa khHf;fj;ij cilatH ahH? ,d;Dk; my;yh`; ,g;wh`Pik jd; nka;ad;guhf vLj;Jf; nfhz;lhd;.
4:126        .thdq;fspy; cs;sitAk;> G+kpapy; cs;sitAk; vy;yhk; my;yh`;Tf;Nf nrhe;jk;;. NkYk; my;yh`; vy;yhg; nghUl;fisAk; #o;e;jwpgtdhf ,Uf;fpwhd;.
4:127.       (egpNa! kf;fs;) ck;kplk; ngz;fs; gw;wp (khHf;ff; fl;lisf;) Nfl;lfpwhHfs;; mjw;F ePH> ''mtHfisg; gw;wp my;yh`; cq;fSf;F jPHg;Gf; $Wthd;"" vd;W nrhy;Yk;;. jtpu> Ntjj;jpy; cq;Sf;F Xjpf;fhz;gpf;fg;gLtJ mehijg; ngz;fs; rk;ge;jkhf mtHfSf;F tpjpf;fg;gl;lij (k`iu) ePq;fs; mtHfSf;Ff; nfhLf;fhky; mtHfis ePq;fs; kze;J nfhs;s tpUk;gpf; nfhz;bUe;jijg; gw;wpAk;> Foe;ijfspy; gytPdkhdtHfisg; gw;wpAk;> mehijfSf;F ePq;fs; ePjpia epiyepWj;j Ntz;Lk; vd;gJ gw;wpAkhFk;;. MfNt> (mtHfSf;F) ed;ikahf ePq;fs; vijr; nra;jhYk;> mij my;yh`; epr;rakhf ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.
4:128.       xU ngz; jd; fztd; jd;id ntWj;J tpLthd; vd;Nwh my;yJ Gwf;fzpj;J tpLthd; vd;Nwh gae;jhy;> mtHfs; ,UtUk; jq;fSf;Fs; (rkhjhdkhd) xU Kbitr; nra;J nfhz;lhy; mt;tpUtH kPJ Fw;wkpy;iy. mj;jifa rkhjhdNk NkyhdJ. ,d;Dk;> Md;khf;fs; fUkpj;jdj;jpw;F cl;gl;litahfpd;wd. mt;thW cl;glhky;) xUtUf;nfhUtH cgfhuk; nra;J> (my;yh`;Tf;Fg;) gae;J elg;gPHfshdhy; epr;rakhf my;yh`; ePq;fs; nra;gtw;iwnay;yhk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.
4:129        .(K/kpd;fNs!) ePq;fs; vt;tsTjhd; tpUk;gpdhYk;> kidtpahpilNa ePq;fs; ePjk; nrYj;j rhj;jpakhfhJ. Mdhy; (xNu kidtpapd; gf;fk;) Kw;wpYk; rha;e;J kw;wtis me;juj;jpy; njhq;f tplg;gl;lts; Nghd;W Mf;fptplhjPHfs;;. ePq;fs; (my;yh`;Tf;Fg;) gae;J rkhjhdkhf ele;J nfhs;tPHfshdhy;> epr;rakhf my;yh`; kpfTk; kd;dpg;gtdhfTk;> kpf;f fUizAilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:130        .(rkhjhdkhf ,ize;J tho Kbahky; rkhjhdkhf) mtHfs; ,UtUk; gphpe;Jtpl;lhy;> mt;tpUtiuAk; jd;Dila tprhykhd mUl;nfhilahy;> (xUtH kw;wtiu tpl;Lk;) Njitaw;wtuhf my;yh`; Mf;fptpLthd;. my;yh`; tprhykhd mUSilatdhfTk; QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:131        .thdq;fspy; cs;sitAk;> G+kpapy; cs;sitAk; vy;yhk; my;yh`;Tf;Nf nrhe;jk;. cq;fSf;FKd; Ntjk; nfhLf;fg;gl;ltHfisAk;> cq;fisAk; my;yh`;Tf;Nf gae;J elf;FkhW (t]pa;aj;J) cgNjrk; nra;Njhk;;. ePq;fs; mtDf;F khW nra;jhy; (mtDf;F e\;lk; xd;Wkpy;iy) - epr;rakhf thdq;fspy; cs;sitAk;> G+kpapy; cs;sitAk; vy;yhk; my;yh`;Tf;Nf nrhe;jk;;. NkYk; my;yh`; vtH NjitAk; mw;wtdhfTk;> GfOf;F chpatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:132        .thdq;fspy; cs;sitAk;> G+kpapy; cs;sitAk; ahTk; my;yh`;Tf;Nf nrhe;jk; - ,d;Dk;> (cq;fs; vy;yhf; fhhpaq;fisAk; nghWg;Ngw;Wf; nfhs;tjpy;) my;yh`;Nt NghJkhdtd;.
4:133        .kdpjHfNs! mtd; ehbdhy;> cq;fis mopj;Jtpl;L (cq;fSila ,lj;jpy;) NtW kdpjHfisf; nfhz;L tUthd;; ,d;Dk;> mt;thW nra;a my;yh`; Nguhw;wy; cilatd;.
4:134.       vtNuDk; ,t;Tyfpd; gyid(kl;Lk;) mila tpUk;gpdhy;> ''my;yh`;tplk; ,t;Tyfg;gyDk;> kWTyfg;gyDk; cs;sd. my;yh`; Nfl;gtdhfTk; ghHg;gtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.""
4:135        .K/kpd;fNs! ePq;fs; ePjpapd;kPJ epiyj;jpUg;gtHfshfTk;> cq;fSf;Nfh my;yJ (cq;fs;) ngw;NwhUf;Nfh my;yJ neUq;fpa cwtpdUf;Nfh tpNuhjkhf ,Ug;gpDk; my;yh`;Tf;fhfNt rhl;rp $WgtHfshfTk; ,Uq;fs;;. (ePq;fs; ahUf;fhf rhl;rpak; $WfpwPHfNsh) mtHfs; nry;tHfshf ,Ue;jhYk; Viofshf ,Ue;jhYk; (cz;ikahd rhl;rpak; $Wq;fs;). Vnddpy; my;yh`; mt;tpUtiuAk; fhg;gjw;F mUfijAilatd;;. vdNt epahak; toq;Ftjpy; kd ,r;iriag; gpd;gw;wp tplhjPHfs;;. NkYk; ePq;fs; khw;wpf; $wpdhYk; my;yJ (rhl;rp $Wtijg;) Gwf;fzpj;jhYk;> epr;rakhf my;yh`; ePq;fs; nra;tijnay;yhk; ed;F mwpe;jtdhfNt ,Uf;fpd;whd;.
4:136        .K/kpd;fNs! ePq;fs; my;yh`;tpd; kPJk;> mtDila J}jH kPJk;> mtd; J}jH kPJ mtd; ,wf;fpa (,t;) Ntjj;jpd; kPJk; ,jw;F Kd;dh; ,wf;fpa Ntjq;fspd; kPJk; mtDila kyf;FfisAk;> mtDila Ntjq;fisAk; mtDila J}jHfisAk;;  ,Wjp ehisAk; (ek;ghky;) epuhfhpf;fpwhNuh> mtH topNfl;by; ntJ J}uk; nrd;Wtpl;lhH.
4:137        .epr;rakhf vtHfs; gpd;dH epuhfhpj;J> gpd;dH gpd;dH epuhfhpj;J> gpd;dH epuhfhpg;ig mjpfhpj;Jf; nfhz;ldNuh> mtHfis my;yh`; kd;dpg;gtdhfTk; ,y;iy. NkYk; mtHfSf;F (NeH) topiaf; fhl;LfpwtdhfTk; ,y;iy.
4:138.       (egpNa! ,j;jifa) eatQ;rfHfSf;F 'epr;rakhf Nehtpid jUk; Ntjid cz;L" vd;W ed;khuhaq; $WtPuhf!
4:139.       ,tHfs; K/kpd;fis tpl;Lk; fh/gpHfis (jq;fSf;Fhpa) cw;w ez;gHfshf vLj;Jf;nfhs;fpwhHfs;. vd;d! mtHfspilNa ,tHfs; fz;zpaj;ij NjLfpwhHfsh? epr;rakhf fz;zpanky;yhk; my;yh`;Tf;Nf chpaJ.
4:140        .(K/kpd;fNs!) 'my;yh`;tpd; trdq;fs; (rpyuhy;)epuhfhpf;fg;gLtijAk;> ghpfrpf;fg;gLtijAk; ePq;fs; Nfl;lhy;> mtHfs; ,ijtpl;L NtW tp\aj;jpy; fh/gpHfisAk; vy;yhk; eufj;jpy; xd;whfr; NrHj;JtpLthd;.
4:141        .(,e;eatQ;rfHfs;) cq;fis vg;nghOJk; ftdpj;jtHfshfNt ,Uf;fpd;wdH. my;yh`;tpd; mUspdhy; cq;fSf;F ntw;wp fpilj;jhy;> (mtHfs; cq;fsplk; te;J) ''ehq;fs; cq;fSld; ,Uf;ftpy;iyah?"" vd;W $Wfpd;wdH. khwhf> fh/gpHfSf;F VjhtJ ntw;wp(g; nghUs;) fpilj;jhy; (mtHfsplk; nrd;W; mtHfSld; NrHe;J) ''cq;fis ehq;fs; ntw;wpf;nfhs;sf;$ba epiyapypUe;Jk; me;j tpRthrpfsplkpUe;J fhg;ghw;wtpy;iyah?"" vd;W $Wfpd;wdH. vdNt my;yh`; cq;fSf;Fk; (mtHfSf;Fk;) ,ilNa epr;rakhf kWik ehspy; jPHg;G toq;Fthd;;. nka;ahfNt> fh/gpHfs;> K/kpd;fs; kPJ ntw;wp nfhs;s my;yh`; ahnjhU topAk; Mf;fNt khl;lhd;.
4:142        .epr;rakhf ,e;eatQ;rfHfs; my;yh`;it tQ;rpf;f epidf;fpd;wdH. Mdhy; mtd; mtHfis tQ;rpj;JtpLthd;. njhOiff;F mtHfs; jahuhFk; nghOJ Nrhk;gYilNahuhfNt epw;fpwhHfs; - kdpjHfSf;Fj; (jq;fisAk; njhOifahspahf;fp) fhz;gpg;gjw;fhf (epw;fpwhHfs;). ,d;Dk;> kpfr; nrhw;g msNtad;wp mtHfs; my;yh`;it epidT $Htjpy;iy.
4:143.       ,e;j Kdh/gpf;Ffs; K/kpd;fspd; gf;fKkpy;iy> fh/gpHfspd; gf;fKkpy;iy. ,U gphptpdHfSf;fpilNa jj;jspJf; nfhz;bUf;fpwhHfs;;. my;yh`; vtiu top jtwr; nra;Jtpl;lhNdh> mtUf;F (egpNa!) ahnjhU topiaAk; ePH fhzkhl;BH.
4:144        .K/kpd;fNs! ePq;fs; K/kpd;fis tpLj;J fh/gpHfis (cq;fSf;F cw;w) ez;gHfsha; Mf;fpf; nfhs;shjPHfs;;. cq;fSf;Nf vjpuhf ePq;fs; xU njspthd Mjhuj;ij my;yh`;Tf;F Mf;fpf; ju tpUk;GfpwPHfsh?
4:145        .epr;rakhf ,e;eatQ;rfHfs; eufj;jpd; kpfTk; fPohd mbj; jyj;jpy;jhd; ,Ug;ghHfs;;. mtHfSf;F cjtpahsuhf vtiuAk; ePH fhz khl;BH.
4:146.       ahH kd;dpg;Gf; Nfl;L rPHjpUe;jp> my;yh`;it (jk; ew;nra;iffs; %yk;) nfl;bahfg; gpbj;J> jq;fSila rd;khHf;fj;ij my;yh`;Tf;fhfj; J}a;ikahf;fpAk; nfhz;lhHfNsh mtHfs; K/kpd;fSld; ,Ug;ghHfs;;. NkYk; my;yh`; K/kpd;fSf;F kfj;jhd ew;$ypia mspg;ghd;.
4:147.       ePq;fs; (my;yh`;Tf;F) ed;wp nrYj;jpf; nfhz;Lk;> (mtd; kPJ) vy;yhk; mwpe;jtdhfTk; ,Uf;fpwhd;.
4:148.       mepahak; nra;ag;gl;ltHfisj; jtpu (NtW ahUk;) thHj;ijfspy; jPatw;iw gfpuq;fkhff; $Wtij my;yh`; tpUk;gtpy;iy - my;yh`; ed;F nrtpAWNthdhfTk; ahtw;iwAk; mwpgtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:149.       ePq;fs; xU ed;ikia ntspg;gilahf nra;jhYk; my;yJ mjid kiwj;Jf; nfhz;lhYk; my;yJ (xUtH cq;fSf;Fr; nra;j) jPikia ePq;fs; kd;dpj;jhYk; (mJ cq;fSf;F kpfTk; ey;yJ) - Vnddpy; my;yh`; epr;rakhf kd;dpg;gtdhfTk;> Nguhw;wy; cilNahdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:150        .epr;rakhf my;yh`;itAk; mtd; J}jHfisAk; epuhfhpg;gtHfs;> my;yh`;Tf;Fk; mtd; J}jHfSf;FkpilNa ghFghL nra;a tpUk;gp> ''ehk; (mj;J}jHfspy;) rpyH kPJ
4:151.       ,tHfs; ahtUk; cz;ikahfNt fh/gpHfs; MthHfs;;. fh/gpHfSf;F ,opT jUk; Ntjidiar; rpj;jg;gLj;jp itj;Js;Nshk;.
4:152.       ahH my;yh`;tpd; kPJk; mtd; J}jHfs; kPJk; mj;J}jHfspy; vtiuAk; gphpj;Jg; ghFghL nra;ahky; ,Uf;fpd;whHfNsh mtHfSila ew;$ypia (my;yh`;) mtHfSf;Ff; nfhLg;ghd;;. my;yh`; kd;dpg;gtdhfTk; kpf;f fUizAilNahdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:153.       (egpNa!) NtjKilatHfs; jq;fs; kPJ xU Ntjj;ij thdj;jpypUe;J ePH ,wf;fp itf;f Ntz;Lnkd;W ck;kplk; Nfl;fpd;wdH. mtHfs; %]htplk; ,ijtplg; nghpaJ xd;iwf; Nfl;L ''vq;fSf;F my;yh`;itg; gfpuq;fkhff; fhl;Lq;fs;"" vdf; $wpdH. MfNt mtHfSila mf;fpukj;jpw;fhf mtHfis ,b jhf;fpaJ. mg;ghy; mtHfSf;Fj; njspthd Mjhuq;fs; te;j gpd;Dk; mtHfs; fhisf; fd;iw tzq;fpdhHfs;. mijAk; ehk; kd;dpj;Njhk;;. ,d;Dk;> ehk; %]hTf;Fj; njspthd Mjhuj;ijAk; nfhLj;Njhk;.
4:154.       NkYk;> mtHfsplk; thf;FWjp thq;Fk; nghUl;L> mtHfs; Nky; J}H (]pdha; kiyia) caHj;jpNdhk;;. ,d;Dk; ',e;j thrypy; jiy Fdpe;J (jho;ikahf) EioAq;fs;" vd;W nrhd;Ndhk;;. NkYk; ''(kPd; Ntl;ilahb) rdpf;fpoikapy; tuk;G kPwhjPHfs;"" vd;Wk; mtHfSf;F $wpNdhk;;. ,d;Dk; mtHfsplkpUe;J kpf cWjpahd thf;FWjpAk; thq;fpNdhk;.
4:155        .mtHfSila thf;FWjpia mtHfs; kPwpajhYk;; my;yh`;tpd; trdq;fis mtHfs; epuhfhpj;J tpl;ljhYk;> mepahakhf mtHfs; egpkhHfisf; nfhiy nra;jjhYk;> ''vq;fs; ,jaq;fs; jpiuaplg;gl;Ls;sd."" (vdNt ve;j cgNjrKk; mq;Nf nry;yhJ) vd;W mtHfs; $wpajhYk;> (my;yh`; mtHfisr; rgpj;J tpl;lhd;;) mtHfSila epuhfhpg;gpd; fhuzj;jhy; my;yh`; (mtHfSila ,Ujaq;fspd; kPJ) Kj;jpiuapl;Ltpl;lhd;. MfNt mtHfspy; rpyiuj; jtpu (kw;wtHfs;)
4:156.       ,d;Dk; mtHfspd; epuhfhpg;gpd; fhuzkhfTk;> kHakpd; kPJ khngUk; mtJ}W $wpajpd; fhuzkhfTk; (mtHfs; rgpf;fg;gl;ldH).
4:157.       ,d;Dk;> ''epr;rakhf ehq;fs; my;yh`;tpd; J}juhfpa - kHakpd; Fkhuuhfpa-<]h k]Pi` nfhd;Wtpl;Nlhk;"" vd;W mtHfs; $WtjhYk; (mtHfs; rgpf;fg;gl;ldH). mtHfs; mtiuf; nfhy;yTkpy;iy> mtiu mtHfs; rpYitapy; miwaTkpy;iy. Mdhy; mtHfSf;F (mtiug; Nghd;w) xUtd; xg;ghf;fg;gl;lhd;;. NkYk; ,(t; tp\aj;)jpy; mgpg;uha Ngjk; nfhz;ltHfs;> mjpy; re;Njfj;jpNyNa ,Uf;fpd;whHfs; - ntWk; A+fj;ijg; gpd;gw;WtNjad;wp mtHfSf;F ,jpy; vj;jifa mwpTk; fpilahJ. epr;rakhf mtHfs;> mtiuf; nfhy;yNt ,y;iy.
4:158.       Mdhy; my;yh`; mtiuj; jd; mstpy; caHj;jpf; nfhz;lhd; - ,d;Dk; my;yh`; ty;yik kpf;NfhdhfTk; QhdKilNahdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:159        .NtjKilatHfspy; vtUk; jhk; ,wg;gjw;F Kd; mtH (<]h) kPJ
4:160.       vdNt A+jHfshf ,Ue;j mtHfSila mf;fpukj;jpd; fhuzkhf mtHfSf;F (Kd;dH) MFkhf;fg;gl;bUe;j ey;y (Mfhu) tiffis mtHfSf;F `uhkhf;fp (tpyf;fp) tpl;Nlhk;;. ,d;Dk; mtHfs; mNefiu my;yh`;tpd; ghijapy; nry;ytplhJ jLj;Jf; nfhz;bUe;jjdhYk; (mtHfSf;F ,t;thW jil nra;Njhk;.)
4:161.       tl;b thq;FtJ mtHfSf;Fj; jil nra;ag;gl;bUe;Jk;> mtHfs; mij thq;fp te;jjd; (fhuzkhfTk;>) jtwhd Kiwapy; mtHfs; kf;fspd; nrhj;Jfis tpOq;fpf; nfhz;bUe;jjd; (fhuzkhfTk;> ,t;thW jz;lid toq;fpNdhk;)> ,tHfspy; fh/gpuhNdhUf;F (kWikapy;) Nehtpid nra;Ak; NtjidiaAk; ehk; rpj;jg;gLj;jpAs;Nshk;.
4:162.       vdpDk;> (egpNa!) mtHfspy; fy;tpapy; cWjpAilNahUk;> ek;gpf;if nfhz;NlhUk;> ckf;F mUsg;gl;l (,t;Ntjj;)jpd; kPJk;> ckf;F Kd;dH mUsg;gl;l (Ntjq;fs;) kPJk; njhOifia epiyepWj;JNthuhfTk;> [f;fhj; Kiwahff; nfhLg;NghuhfTk;; my;yh`;tpd; kPJk;> ,Wjp ehs; kPJk;
4:163.       (egpNa!) E}`{f;Fk;> mtUf;Fg; gpd; te;j (,ju) egpkhHfSf;Fk; ehk; t`P mwptpj;jJ NghyNt> ckf;Fk; epr;rakhf t`P mwptpj;Njhk;. NkYk;> ,g;wh`PKf;Fk;> ,];khaPYf;Fk;> ,];`hf;Ff;Fk;> a/$Gf;Fk; (mtHfSila) re;jjpapdUf;Fk;> <]hTf;Fk;> ma;A+Gf;Fk;> A+D]{f;Fk;> `h&Df;Fk;> ]{iykhDf;Fk; ehk; t`P mwptpj;Njhk;;. ,d;Dk; jhT+Jf;F [G+H (vd;Dk; Ntjj;ijf;) nfhLj;Njhk;.
4:164        .(,tHfisg; Nghd;Nw NtW) J}jHfs; rpyiuAk; (ehk; mDg;gp) mtHfSila rhpj;jpuq;fisAk; ckf;F ehk; Kd;dH $wpAs;Nshk;;. ,d;Dk; (NtW) J}jHfs; (gyiuAk; ehk; mDg;gpNdhk;;. Mdhy;) mtHfspd; rhpj;jpuq;fis ckf;Ff; $wtpy;iy. ,d;Dk; %]hTld; my;yh`; NgrpAk; ,Uf;fpd;whd;.
4:165.       J}jHfs; te;jgpd; my;yh`;Tf;F vjpuhf kf;fSf;F (rhjfkhf) Mjhuk; vJTk; Vw;glhky; ,Uf;Fk; nghUl;L> J}jHfs; (gyiuAk;) ed;khuhaq; $WgtHfshfTk;> mr;r%l;b vr;rhpf;if nra;gtHfshfTk; (my;yh`; mDg;gpdhd;). NkYk; my;yh`; (ahtiuAk;) kpifj;jtdhfTk;> NguwpthsdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.
4:166.       (egpNa!) ckf;Fj; (jhd;) mUspa (Ntjj;)ijf; Fwpj;J> my;yh`;Nt rhl;rp nrhy;fpwhd;;. mijj; jd; NguUs; Qhdj;ijf; nfhz;L mtd; ,wf;fp itj;jhd;; kyf;FfSk; (,jw;F) rhl;rp nrhy;fpwhHfs;;. NkYk; rhl;rpaq; $Wtjw;F my;yh`; NghJkhdtd;.
4:167        .epuhfhpj;J my;yh`;tpd; ghijapypUe;J (kdpjHfis) jLj;J nfhz;L ,Uf;fpwhHfNs epr;rakhf mtHfs; top Nfl;by; ntF J}uk; top nfl;Lr; nrd;W tpl;lhHfs;.
4:168        .epr;rakhf (,t;thW) epuhfhpj;J> mf;fpukk; nra;gtHfSf;F my;yh`; kd;dpg;gspf;f khl;lhd;;. md;wp mtHfis NeH topapYk; nrYj;j khl;lhd;.
4:169.       eufj;jpd; topiaj; jtpu - mjpy; mtHfs; vd;nwd;Wk; jq;fp tpLthHfs;;. ,J my;yh`;Tf;F Rygkhf ,Uf;fpwJ.
4:170        .kdpjHfNs! cq;fs; ,iwtdplkpUe;J rj;jpaj;Jld; (mDg;gg;gl;l ,j;)J}jH cq;fsplk; te;Js;shH. mtH kPJ (,iwtDf;Fk; vJTk; Fiwe;J tplhJ> Vnddpy;) epr;rakhf thdq;fspYk; G+kpapYk; ,Ug;git midj;Jk; my;yh`;Tf;Nf chpait. my;yh`;Nt (ahtw;iwAk;) ed;fwpe;NjhDk;> Qhdk; kpf;NfhDk; Mthd;.
4:171        .Ntjj;ijAilNahNu! ePq;fs; cq;fs; khHf;fj;jpy; msT fle;J nry;yhjPHfs;. my;yh`;itg; gw;wp cz;ikiaj; jtpu (NtnwijAk;) $whjPHfs;;. epr;rakhf kHaKila kfdhfpa <]h my;k]P`; my;yh`;tpd; J}jH jhd;;. ,d;Dk; (''Fd;"" MFf vd;w) my;yh`;tpd; thf;fhf (mjdhy; cz;lhdtuhfTk;) ,Uf;fpd;whH. mij mtd; kHakpd;ghy; Nghl;lhd;;. (vdNt) mtUk; mtdplkpUe;J (te;j) XH Md;kh jhd;;. MfNt> my;yh`;tpd; kPJk; mtd; J}jHfs; kPJk; (tzf;fj;jpw;Fhpa ,iwtd;) %d;W vd;W $whjPHfs; - (,g;gbf; $Wtij tpl;L) tpyfpf; nfhs;Sq;fs;;. (,J) cq;fSf;F ed;ikahFk; - Vnddpy; tzf;fj;jpw;Fhpa ,iwtd; my;yh`; xUtd; jhd;;. mtDf;F vtUk; re;jjpahf ,Ug;gjpypUe;J mtd; J}a;ikahdtd;. thdq;fspYk;;> G+kpapYk; ,Ug;gitnay;yhk; mtDf;Nf nrhe;jk;. (fhhpaq;fs; midj;Jf;Fk;) nghWg;Ngw;Wf; nfhs;tjw;F my;yh`;Nt NghJkhdtd;.
4:172.       (<]h) k]P`{k;> (my;yh`;Tf;F) neUf;fkhd kyf;FfSk; my;yh`;Tf;F mbikahapUg;gijf; Fiwthff; nfhs;s khl;lhHfs;. vtH mtDf;F (mbikaha; ) topgLjiyf; Fiwthf vz;zp> fHtKq; nfhs;fpwhHfNsh> mtHfs; ahtiuAk; kWikapy; jd;dplk; xd;W NrHg;ghd;.
4:173.       Mdhy; vtH ew;fUkq;fs; nra;fpwhHfNsh> mtHfSf;F mtHfSf;Fhpa ew;$ypia KOikahf (my;yh`;) nfhLg;ghd;;. ,d;Dk; jd; mUspdhy; mtHfSf;F mjpfkhfTk; toq;Fthd;;. vtH mtDf;F topgLjiyf; Fiwthf vz;zp fHtKk; nfhs;fpwhHfNsh> mtHfis Nehtpid nra;Ak; Ntjidf; nfhz;L Ntjid nra;thd;;. my;yh`;itj; jtpu> (NtW vtiuAk;) mtHfs; jk; cw;w NerdhfNth> cjtp GhpgtdhfNth (mq;F) fhzg;glkhl;lhHfs;.
4:174        .kdpjHfNs! cq;fs; ,iwtdplkpUe;J cq;fSf;F (cWjpahd) mj;jhl;rp te;J tpl;lJ. njspthd NgnuhspiaAk; cq;fsplk; ,wf;fp itj;Js;Nshk;.
4:175.       MfNt> ahH my;yh`;tpd; kPJ mt(d; mUspa NeH topap)id gykhfg; gpbj;Jf; nfhs;fpwhHfNsh> mtHfisj; jd; u`kj;jpYk;> mUspYk; Gfr; nra;fpwhd;;. ,d;Dk; jd;dplk; (mtHfs; te;J) Nruf;$ba Neuhd topapYk; mtHfisr; nrYj;Jthd;.
4:176.       (egpNa!) fyhyh (jfg;gd;> jha;> ghl;ld;> gps;is> Ngud; Mfpa thhpRfs; ,y;yhj nrhj;J) gw;wpa khHf;ff; fl;lisia mtHfs; ck;kplk; Nfl;fpwhHfs;. ePH $Wk;; my;yh`; cq;fSf;F (,t;thW) fl;lisapLfpwhd;;. xU kdpjd; ,we;Jtpl;lhy;> mtDf;F kf;fs; ,y;yhkypUe;J xU rNfhjhp kl;Lk; ,Ue;jhy;> mtSf;F mtd; tpl;Lr; nrd;wjpypUe;J rhp ghjp gq;F cz;L. ,jw;F khwhf xU ngz; ,we;J tpl;lhy;> mtSf;F kf;fs; ahUk; ,y;yhjpUe;jhy;> (mtSila rNfhjudhfpa) mtd; mts; nrhj;J KOikf;Fk; thhpR Mthd;;. ,U rNfhjhpfs; ,Ue;jhy; mtd; tpl;Lr; nrd;w nrhj;jpy; %d;wpy; ,uz;L ghfj;ij milthHfs;;. mtSf;F cld; gpwe;jtHfs; Mz;fSk; ngz;fSkhf ,Ue;jhy;> ,uz;L ngz;fSf;Fhpa ghfk; XH MZf;F cz;L - ePq;fs; top jtwhky; ,Ug;gjw;fhfNt my;yh`; cq;fSf;F (,t;tpjpfis) tpsf;fp itf;fpwhd;;. my;yh`; ahtw;iwAk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.