அல் பாத்திஹா - 01

my;/ghj;jp`h - Njhw;Wtha;
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;FfpNwd;)
1:1. midj;Jg;GfOk;>mfpyq;fs; vy;yhtw;iwAk; gilj;J tsHj;Jg; ghpgf;Ftg;gLj;Jk; (ehadhd) my;yh`;Tf;Nf MFk;.
1:2. (mtd;) mstw;w mUshsd;> epfuw;w md;GilNahd;.
1:3. (mtNd epahaj;) jPHg;G ehspd; mjpgjp(Ak; Mthd;).
1:4. (,iwth!) cd;idNa ehq;fs; tzq;FfpNwhk;> cd;dplNk ehq;fs; cjtpAk; NjLfpNwhk;.
1;:5. eP vq;fis NeH topapy; elj;Jthahf!
1:6. (mJ) eP vtHfSf;F mUs; Ghpe;jhNah mt;top.
1:7. (mJ) cd; Nfhgj;Jf;F MshNdhH topAky;y> newp jtwpNahH topAky;y.