ஸூரத்துத் யூனுஸ் - 10

mj;jpahak; - 10
]_uj;Jj; A+D];;(egp)

சூரத்துத்தவ்பா -9

mj;jpahak;-9
#uj;Jj;jt;gh (ght kd;dpg;G)

சூரத்துல் அன்ஃபால் -8

mj;jpahak;-8
#uj;Jy; md;/ghy; (Nghhpy; fpilj;j ntw;wpg; nghUs;fs;)

சூரத்துல் அஃராஃப் -7

mj;jpahak;-7
#uj;Jy; m/uh/g; (rpfuq;fs;)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;)

சூரத்துல் அன்ஆம் -6

mj;jpahak;-6
#uj;Jy; md;Mk; (fhy;eilfs;)

சூரத்துல் மாயிதா - 5

mj;jpahak;-5
#uj;Jy; khapjh (czT epiwe;j kuit)

அத்தியாயம் 4 - சூரத்துன்னிஸா

mj;jpahak;-4
#uj;Jd;dp]h (ngz;fs;)

சூரத்துல் ஆல இம்ரான் - 3

mj;jpahak;-3
#uj;Jy; My ,k;uhd;(,k;uhdpd; FLk;gj;jpdH)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;FfpNwd;)

சூரத்துல் பகரா - 2

mj;jpahak;-2
#uj;Jy; gfuh (gRkhL)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;FfpNwd;)

அல் பாத்திஹா - 01

my;/ghj;jp`h - Njhw;Wtha;
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;FfpNwd;)