அத்தியாயம் -01 இறைச்செய்தியின் ஆரம்பம்

mj;jpahak; 1
,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;
mstw;w mUshsd;> epfuw;w md;GilNahd; my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;...
'Gfhuh'itr; rhHe;j 'KfPuh'tpd; kfdhd ,g;uh`Pkpd; kfd; ,];khaPy; mtHfspd; kfd;> ,khKk; mtHfspd; kfd;> ,khK `hgps; mg+ mg;jpy;yh`; vd;wiof;fg;gLgtuhd K`k;kj;(u`;) $wpdhH:

அத்தியாயம் - 20 சூரத்துத் தாஹா

mj;jpahak; - 20
]_uj;Jj; jh`h
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;)
20:1. jh`h.
20:2. (egpNa!) ePH Jd;gg;gLtjw;fhf ehk; ,e;j FHMid ck;kPJ ,wf;ftpy;iy.

அத்தியாயம் - 19 சூரத்து மர்யம்

mj;jpahak; - 19
]_uj;J kHak;
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;)
19:1. fh/g;> `h> ah> Id;> ]hj;

அத்தியாயம் - 18 சூரத்துல் கஹ்ஃபு

mj;jpahak; - 18
]_uj;Jy; f`;/G(Fif)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;)
18:1. jd; mbahH kPJ ve;j tpjkhd (Kuz;ghL) NfhzYk; ,y;yhjjhf Mf;fp ,t;Ntjj;ij ,wf;fp itj;jhNd> me;j my;yh`;Tf;Nf Gfo; midj;Jk; chpj;jhFk;.

அத்தியாயம் -17 பனீ இஸ்ராயீல்

mj;jpahak; - 17
  gdP ,];uhaPy;(,];uhaPypd; re;jjpfs;)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;)
17:1. (my;yh`;) kpfg; ghpRj;jkhdtd;; mtd; jd; mbahiu igj;Jy; `uhkpypUe;J (f/gj;Jy;yh`;tpypUe;J njhiytpypUf;Fk; igj;Jy; Kfj;j]pYs;s) k];[pJy; mf;]htpw;F Xhputpy; mioj;Jr; nrd;whd;; (k];[pJy; mf;]htpd;) Rw;nwy;iyfis ehk; mgptpUj;jp nra;jpUf;fpd;Nwhk;; ek;Kila mj;jhl;rpfis mtUf;Ff; fhz;gpg;gjw;fhf (mt;thW mioj;Jr; nrd;Nwhk;); epr;rakhf mtd; (ahtw;iwAk;) nrtpAWNthdhfTk;; ghHg;NghdhfTk; ,Uf;fpd;whd;.

அத்தியாயம் - 16 சூரத்துந் நஹ்ல்

mj;jpahak; - 16
]_uj;Je; e`;y; (Njdp)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;
16:1. my;yh`;tpd; fl;lis te;J tpl;lJ mijg;gw;wp ePq;fs; mtrug;glhjPHfs;; mtd; kpfTk; J}atd; - mtHfs; ,izitg;gtw;iw tpl;Lk; kpf;f Nkyhdtd;.

அத்தியாயம் -15 சூரத்துல் ஹிஜ்ர்

mj;jpahak; - 15
  ]_uj;Jy; `p[;H (kiyg;ghiw)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;)
15:1. myp/g;> yhk;> wh. (egpNa!) ,it Ntjj;jpDilaTk; njspthd jpUf;FHMDilaTkhd trdq;fshFk;.

அத்தியாயம் - 14 சூரத்துத் இப்றாஹீம்

mj;jpahak; - 14
  ]_uj;Jj; ,g;uh`Pk;
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;
14:1. myp/g;> yhk;> wh. (egpNa! ,J) NtjkhFk;; kdpjHfis mtHfSila ,iwtdpd; mDkjpiaf; nfhz;L ,Us;fspypUe;J ntspNaw;wpg; gpufhrj;jpd; ghy; ePH nfhz;LtUtjw;fhf ,(t; Ntjj;)ij ehNk ck;kPJ ,wf;fpapUf;fpd;Nwhk;; GfOf;FhpatDk;> ty;yik kpf;NfhDkhfpa (my;yh`;tpd;) ghijapy; (mtHfis ePH nfhz;LtUtPuhf!).

அத்தியாயம் - 13

mj;jpahak; - 13
]_uj;Jj; u/J (,b)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;)
13:1. myp/g;> yhk;> kPk;> wh. ,it Ntjj;jpd; trdq;fshfTk;. NkYk; (egpNa!) ck; kPJ> ck; ,iwtdplkpUe;J mUsg;gl;Ls;s ,J cz;ikahFk; - vdpDk; kdpjHfspy; ngUk;ghNyhH (,jid) ek;Gtjpy;iy.

அத்தியாயம்-12

mj;jpahak;-12
#uj;Jy; A+]{/g; (A+]{/g;)
mstw;w mUshsDk; epfuw;w md;GilNahDkhfpa my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;(Jtq;Ffpd;Nwd;
12:1. myp/g;> yhk;> wh. ,it njspthd ,t;Ntjj;jpd; trdq;fshFk;.
12:2. ePq;fs; tpsf;fpf; nfhs;tjw;fhf> ,jid mugp nkhopapyhd FHMd; epr;rakhf ehNk ,wf;fp itj;Njhk;.